Motion: Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård- och omsorgsverksamheter

Motion till kommunfullmäktige inlämnad av Sven-Olov Edvinsson och Mattias Larsson. Läs den i sin helhet här nedan.

Under snart två år har vi levt under trycket av en global pandemi, Covid-19. Denna pandemi visar sig bita sig fast genom nya varianter, som visar sig antingen mer smittosamma än de tidigare, eller ha förmågan att ta sig förbi våra befintliga vacciner. Vi kan inte hoppas på att en reell vändning skall vara på gång i närtid.

Att vaccinera sig mot sjukdomar är frivilligt för den enskilde. Arbetsgivare kan inte kräva att en anställd skall vara vaccinerad. Samtidigt har kommunen ett lagstadgat ansvar för att personerna inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet skyddas från att bli smittade, samt att man förebygger vårdskador hos dem. Inte minst då väldigt många av dessa individer tillhör olika riskgrupper. De anställda har också såväl ett etiskt/moraliskt som lagstadgat eget ansvar för att medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Umeå kommun har hanterat pandemin på ett bra sätt och kommunen har flera gånger varit framsynt och tagit beslut av smittskyddskaraktär som varit mer långtgående än de rekommendationer som kommit från nationellt håll.

Användande av skyddsutrrustning och regelbunden personalprovtagning är betydelsefulla åtgärder, med då det är väl känt att vaccination är det överlägset mest effektiva sättet att förhindra smitta är det dags att agera och säga att i Umeå kommun ska ingen vårdtagar tvingas få sin omsorg av ovaccinerad personal.

Ett vaccinkrav för vissa personalgrupper måste hanteras med känslighet för individens rätt att välja att avstå vaccination vilket ställs mot vårdtagarens rätt att vårdas på ett sådant sätt att risken för att smittas av Covid-19 minimeras. Därför måste krav på vaccinering riktas väldigt precist och endast gälla de som syssla med vårdnära arbete, alltså kommer i direktkontakt med våra vård- och omsorgstagare.

Om kommunen har medarbetare som är ovaccinerade bör det vara möjligt att hitta icke vårdnära arbetsuppgifter till dom så länge som pandemin pågår. Vaccinationskrav på medarbetare är inget nytt men ovanligt. Region Dalarna har redan beslutat om krav på vaccination mot Covid-19 hos vårdnära personal. Finlands riksdag har fattat ett likartat beslut.

Det är hög tid att vi i Umeå tydligt markerar att vi tar pandemihotet på allvar och agerar för maximal patientsäkerhet!

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att krav på vaccinering mot Covid-19 skall ställas vid alla nyanställningar inom Umeå kommun där man kommer arbeta patientnära med de som kan bedömas tillhöra en riskgrupp så länge Coronapandemin pågår.

att medarbetare som idag utför vårdnära arbete utan att vara vaccinerade erbjuds andra arbetsuppgifter under tiden som Coronapandemin pågår.

Sven-Olov Edvinsson, Centerpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet