Motion: Kompensation för extra insatser under pandemin

Motion till kommunfullmäktige inlämnad av Anna-Karin Sjölander . Läs den i sin helhet här nedan.

Sedan mars 2000 har vi i Sverige påverkats av Coronaviruset. Som arbetsgivare införde Umeå kommun relativt snabbt nödvändiga åtgärder som till exempel, extra städning på skolor och förskolor, distansarbete för yrkesgrupper där det varit möjligt, distansundervisning av pedagoger för elever på gymnasie- och i vuxenutbildningen, besöksförbud inom vård- och omsorgsboenden, samt en hel del andra åtgärder.

Under de sista två åren har vi alla påverkats av pandemin men det är vissa yrkesgrupper som varit extra utsatt och som också haft en förhöjd arbetsbelastning till följd av ytterligare arbetsuppgifter eller att ordinarie arbetsuppgifter inte kunnat anpassas i samma utsträckning som det vore önskvärt vid en pandemi. Yrkesgrupper i verksamheter som har behövt fungera, framför allt när övriga verksamheter i samhället stängts ner.

Arbetsmiljön i vår kommunala verksamhet präglas i hög grad av att arbetet är människonära. Umeå kommuns verksamheter har både yrkesgrupper som haft möjlighet att anpassa sin arbetsmiljö utifrån pandemins krav och verksamheter som bedrivits utan att kunna anpassas i samma utsträckning som det vore önskvärt utifrån pandemiläget.

Flera rapporter visar att personalen som arbetat människonära yrken haft en ökad arbetsbelastning, upplevt en ökad oro och haft ett mycket ansträngt läge till följd av att verksamheterna måste fungera i kombination med att det varit svårt att rekrytera vikarier.

De yrkesgrupper som varit i tjänst under pandemin och därmed varit extra utsatt och inte haft möjlighet till önskvärda anpassningar är vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen. Det är miljötekniker i städservice verksamhet, det är kockar och måltidsbiträden vid måltidsservice och det är barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare och lärare i yngre åldrar i förskola, fritidshem och skola samt räddningstjänstens personal i människonära verksamhet.

Centerpartiet anser att medarbetare med viktiga samhällsfunktioner som tagit ett extra stort ansvar för våra barn, ungdomar och äldre i människonära yrken och utsatts för extra påfrestningar under pandemin bör kompenseras genom en kompensation som motsvarar en extra semestervecka.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att berörda yrkesgrupper som varit extra utsatt till följd av smittorisk och förändrade arbetsbetingelse under pandemin får en ersättning motsvarande en extra semestervecka.

att respektive nämnd ansvarar för att utarbeta riktlinjer för kompensationen, blir det extra semesterdagar eller en ekonomisk kompensation.

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiet