Interpellation: Vad anser du att Umeå kommun kan göra för att stötta Umeås bönder?

Interpellation inlämnad av Mattias Larsson till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Läs den i sin helhet nedan.

En konsekvens av den oro vi ser i Europa som i närtid kulminerade med Rysslands invasion av Ukraina är att priserna på de många varor stigit dramatiskt. Inte minst har detta drabbat jordbruket, vi har ju alla kunnat se på bensinmackarna hur priset på diesel skjutit i höjden. Men även andra insatsvaror för jordbruket har blivit betydligt mycket dyrare, exempelvis så har priset på mineralgödsel stigit från 5 till 13 kr/kg samma sak med ensilageplast, utsäde och alla andra insatsvaror som också blivit betydligt dyrare. Samtidigt som avräkningspriserna inte alls följt med i prisutvecklingen.

Situationen är så alarmerande att många lantbrukare nu funderar på att lägga ner då man är rädd att kostnaderna för foder och andra insatsvaror är högre än vad man tror man får i intäkt när skörden är bärgad eller djuren skickas till slakt. De senaste årens pandemi har ju tydligt visat på behoven av en ökad självförsörjningsgrad inom många områden inte minst livsmedelsområdet, men tyvärr är utvecklingen just nu den motsatta, antalet aktiva jordbrukare minskar i rask takt

Umeå kommun arbetar ju brett med både krisberedskapsfrågor, näringslivsutveckling men även det som nu är aktuellt i debatten klimat och miljömål. Och inom alla dessa områden så är en levande och växande jordbruksnäring jätteviktig. Med aktiva bönder får man: Krisberedskap, Näringslivsutveckling samt Miljö och Klimatförbättringar i samma svep! Så det ligger ju verkligen i kommunens intresse att lantbruksnäringen i Umeå utvecklas.

Väldigt mycket av det som påverkar jordbruket och dess kostnader ligger utanför kommunens påverkan men jag tror även Umeå kommun måste kliva fram och göra allt vad vi kan för att stötta våra lokala livsmedelsproducenter medan tid finns. Det finns många saker vi kan göra både i det korta som i det långa perspektivet för att stötta våra lokala producenter, allt från en ökad volym inköp av lokal mat till att i kommande exploateringar säkerställa att möjligheterna att bedriva ett aktivt produktionsjordbruk inte försvåras osv.

”Maten som vi äter måste alltid produceras på en landsbygd någonstans! Varför inte vår?”
Arne Lindström, Röbäck

Mina frågor till Hans Lindberg med anledning av detta är därför:

  1. Delar du min uppfattning om att det lokala jordbrukets betydelse för ökad krisberedskap och robusthet har ökat som en konsekvens av först pandemin och nu kriget?
  2. Finns det några planer på vad Umeå kommun kan göra för att stötta den lokala lantbruksnäringen och därigenom ökas vår kriskapacitet?

Mattias Larsson, Centerpartiet