Motion: UTREDNING AV SOCIALTJÄNSTENS HANDLÄGGNING I ÄRENDEN OM UMGÄNGESBEGRÄNSNING ENLIGT LVU

Motion till kommunfullmäktige inlämnad av Anna-Karin Sjölander 1 november 2022. Läs den i sin helhet här nedan.

Årligen inkommer flera klagomål som rör socialtjänstens handläggning av ärenden om umgänge mellan föräldrar och barn som vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU särskild begränsning i umgänget som sker med stöd av 14§ LVU. Under våren och sommaren har vi också kunnat läsa i media om ett flertal av dessa klagomålsfall.

Justitieombudsmannen Thomas Norling har i en utredning (diarienummer 822-2023) granskat handläggningen av umgängesbegränsningar i ett urval av landets socialtjänster. Utredningen redovisades i slutet av sommaren och visade på brister i samtliga utvärderade socialtjänster.

JO har i flera beslut uttalat sig i olika frågor om umgängesbegränsningar. JO har också kommenterat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som blev svensk lag den 1 januari 2020.
Den övergripande princip enligt artikel 3 är att det vid alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Den centrala frågan i Justitieombudsmannens undersökning handlar om hur socialtjänsten beaktar principen om barnets bästa. Utredningen tittade även på om utredningarna är adekvat och uppfyller formella krav. Resultatet visade på bristande rutiner, att barnperspektivet inte alltid beaktades, att dokumentationen kunde vara bristfällig. Sammantaget väcker detta frågor om hur rutinerna fungerar i andra kommuner.

För att säkerställa en rättssäker arbetsprocess, trygga barnens rätt och handläggarnas arbetsmiljö behöver det tillsättas en utredning. Om utredningen visar att det finns brister behöver utredningen också ge förslag som säkerställer barnens bästa och rättssäkerheten i utredningarna.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att en oberoende utredning motsvarande JO:s utredning genomförs i vår kommun. Utredningen ska svara på om utredningarna säkerställer att barnets bästa tillgodoses, utredningarna är adekvata i förhållande till omständigheterna i dom enskilda fallen, utredningarna uppfyller formella krav.

att utgående från ovanstående granskning ska förslag tas fram om vad som bör göras för att förbättra framtida handläggning.

 

Anna-Karin Sjölander, Centerpartiet