C i Byggnadsnämnden: Vi vill ha Täfteås centrum vid Ica

Flygbild över Täfteå söderifrån. Bild: Umeå kommun

Att hålla ihop centrum och inte bygga på brukad åkermark är otroligt viktigt för utvecklingen av Täfteå.

– Två centrumlägen är tänkta i Täfteå. Men risken är, om vi gapar efter mycket, att vi mister hela stycket, säger Robert Axebro, vice ordförande i byggnadsnämnden.

I planen som byggnadsnämnden sa ja till på sitt senaste möte finns två utpekade områden - till väster respektive öster om Täfteån. Centerpartiet yrkade i nämnden på att det västliga området skulle strykas ur översiktsplanen.

- Vi är tveksamma till området bland annat på grund av strandskyddet längs Täfteån samt på grund av att det rör sig om aktivt brukad jordbruksmark, säger Robert Axebro.

Centerpartiet anser att området vid Ica kan tillgodose det behov av centrumbildande bebyggelse med flerfamiljshus som Täfteå saknar i dag. Området kan göras smalare så att påverkan på odlingslandskapet i nord-sydlig riktning minimeras. Tillkommande blandad bebyggelse utformas som radby med en mindre gata mot åkerstråket, likt en ”kaj mot odlingslandskapet”.

Det område som Centerpartiet vill stryka ur planen är det område som benämns som "B6" i den fördjupade översiktsplanen.

Plankarta för fördjupad översiktsplan för Täfteå. Bild: Umeå kommun

Vill du läsa mer om kommunens planer för Täfteå hittar du det här: Täfteå (umea.se)