Nu tillsätts en oberoende utredning om socialtjänstens handläggning

Enligt en motion från Centerpartiet beslutade Umeå kommunfullmäktige idag att tillsätta en oberoende utredning för att granska socialtjänstens handläggning i ärenden som rör umgängesbegränsning enligt LVU.

- Det här är ett otroligt viktigt beslut för att säkerställa en rättssäker process och att trygga barnens rätt och handläggarnas arbetsmiljö. Vi vill vara säkra på att Umeå kommuns socialtjänst verkligen följer barnkonventionen i sin handläggning. Det bästa vore såklart att utredningen kommer fram till att så är fallet, men utan en utredning kan vi nog med handen på hjärtat säga att vi inte vet, säger Anna-Karin Sjölander (C), motionären bakom motionen.

Årligen inkommer flera klagomål som rör socialtjänstens handläggning av ärenden som rör umgänge mellan föräldrar och barn som vårdas med stöd av lagen om vård av unga (LVU). Justitieombudsmannen har granskat handläggningen av umgängesbegränsningar i ett urval av landets socialtjänster. I samtliga granskade socialtjänster påvisades brister.

Umeå kommun är inte en av de granskade kommunerna. Men Centerpartiet vill genom den här motionen säkerställa att liknande brister inte finns hos oss i Umeå.

- Vi måste säkerställa att våra medborgare har ett starkt förtroende för Umeå kommun och vår socialtjänst. Vi ska ha Sveriges bästa socialtjänst, där barnens bästa alltid beaktas i beslut där de berörs. Vi är, med handen på hjärtat, inte helt säkra på att det är så idag. Därför välkomnar vi den här oberoende utredningen och hoppas att den kan leda till förbättrad framtida handläggning, säger Anna-Karin.

Motionen bifölls av ett enigt kommunfullmäktige. Utöver motionens att-satser biföll en majoritet bestående av S, MP och V även en tilläggsatt-sats från Socialdemokraterna som lyder: ”Att den oberoende granskningen genomförs på ett sätt som säkerställer att sekretesskyddet för de enskilda som omfattats av socialtjänstens handläggning upprätthålls, samt att granskningen rör ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU.”