Debatt: Andra driftsformer beriker, stärker och utvecklar äldreomsorgen

Alliansen i äldrenämnden skriver i en debattartikel om hur de vill utreda möjligheten att låta Sjöbacka bli entreprenad, med större eget inflytande över verksamheten.

Resultatet av den risk och sårbarhetsanalys av kommunens alla vård- och omsorgsboenden som presenterades för äldrenämnden i september visar att de som idag bor på ett vårdboende har betydligt mer omfattande vårdbehov och att många lokaler inte är funktionella för de behov som finns. Det är också betydligt svårare att rekrytera personal till kommunens boenden jämfört med tidigare.

Det vårdboende som kanske fått mest uppmärksamhet är Sjöbacka i Tavelsjö som sedan länge lyfts fram som nedläggningshotat.

I utredningen föreslås även att Tomtebo och Hemgården avvecklas samt att servicehusplatser i Holmsund omvandlas till seniorboenden.

Konkreta förslag som påverkar de boende, anhöriga och personal, men som också begränsar antalet framtida boendealternativ för de som kommer att behöva en plats på vård och omsorgsboende. Antalet boendeplatser blir färre, servicehusen försvinner och äldre med behov av omsorg hänvisas till en stordriftslösning på Västteg som ska öppnas under 2024.

Debatten blir förenklad om vi väljer att endast fokusera på vilka lokaler kommunen kan lämna för att fylla ett annat. I grunden handlar det i stället om vilken äldreomsorg vi faktiskt vill se. Förslagen tar inte hänsyn till den omfattande påverkan det innebär för brukare, anhöriga och vårdpersonal. Vi menar att oavsett ställningstagande om verksamheter ska läggas ner eller inte så kräver det att politiken visar både respekt och lyhördhet för dem det berör.

I och med att ärendet bordlades när det var upp till beslut gav det oss ledamöter mer tid till att lyssna och lära från de som faktiskt påverkas av besluten samt mer tid till att arbeta fram alternativa lösningar. Förvaltningen har levererat det politiken efterfrågade och pekat på de problem och utmaningar vi står inför. Det är nu politikens uppgift att leverera lösningar.

Det har sedan länge varit känt att andelen äldre över 80 år ökar kraftigt, men att allt färre väljer att arbeta inom vårdyrket har det talats mindre om. Av samtliga utmaningar som äldreomsorgen står inför så kan personalrekryteringen anses vara den absolut största.

Idag saknar mer än hälften av de som arbetar inom äldreomsorgen en adekvat vårdutbildning vilket placerar Umeå kommun på sjunde plats från botten när det kommer till utbildningsnivå. Uppdraget till förvaltningen var att ta den ökade personalbristen och dess effekter på patientsäkerheten i beaktande, men i stället för förslag på hur vi kan attrahera fler till vårdyrket föreslås endast hur befintlig personal kan nyttjas bättre.

Något som inte tas i beaktande i utredningen är risken att personal helt väljer att lämna kommunen som arbetsgivare. Att slå sönder fullt fungerande boendeenheter, med hög nöjdhet hos personal och boende, bara för att personalen behövs någon annan stans menar vi är en radikalt felaktig slutsats att dra. Människor är inte spelbrickor i ett strategispel.

Det är en självklarhet att det finns skillnader i förutsättningarna för äldreomsorg i tätort och på landsbygd. I stället för att motarbeta lokala initiativ, vill vi att kommunen ska bejaka kraften som finns i civilsamhället och därigenom säkerställa vård för alla — även på landsbygden.

Av kommunens idag 19 vård och omsorgsboenden är endast ett boende intraprenad och av kommunens drygt 1000 vårdplatser är enbart 14 platser i privat regi. Vi står inför stora utmaningar och måste därför vara öppna för nya alternativ.

Andra driftsformer berikar, stärker och utvecklar äldreomsorgen — samtidigt som vi vet att fler arbetsgivare kan göra vårdyrket mer attraktivt. Här vill vi att kommunen seriöst utreder möjligheten att låta Sjöbacka bli intraprenad, med ett större eget inflytande över verksamheten.

Socialdemokraterna, med ordförande Carin Nilsson i spetsen, har varit tydliga med att beslut bör tas i bred förankring och säger sig vilja lyssna till alla partier. Detta ser vi positivt på, för äldreomsorgen är trots allt alldeles för viktig för att låta ideologiska barriärer stå i vägen.

Veronica Kerr (KD)
1:e vice ordförande äldrenämnden

Lotta Holmberg (M)
ledamot äldrenämnden

Åke Gustafsson (C)
ledamot äldrenämnden

Marianne Normark (L)
ledamot äldrenämnden