Yttrande fördjupad översiktsplan Holmsund och Obbola

Centerpartiet har lämnat in ett yttrande över förslaget till fördjupad översiktsplan för Holmsund och Obbola.

Övergripande synpunkter

Det är över lag väldigt mycket text och beskrivningar av Holmsund genom hela FÖP-en, medan Obbola snarare beskrivs med ganska breda penseldrag. Detta trots att det pekas ut 3000 nya boende i Obbola och bara 2000 nya i Holmsund, samt att Obbola som boendeort har längre historia som bör synliggöras mer i översiktsplanen.

Vi vill påminna om att det i Umeå, och i Holmsund, kommer snö under vinterhalvåret. När det byggs nya områden och kompletteras i befintliga områden måste det finnas plats för snön.

Vi anser att det är viktigt att säkerställa att kultur- och fritidsaktiviteter ges förutsättningar att växa i takt med befolkningsökningarna i de två orterna.

När vi ser till plankartans avgränsningar ställer vi oss frågande till varför inte hela området Kroklandet, Brännölandet och Lövölandet finns med i planområdet. Vi undrar också varför stora delar Obbola-ön ligger utanför planområdet?

Precis som i tidigare yttranden på andra översiktsplaner har vi synpunkter på att man skriver ”Umeå”, ”Umeå stad” och ”Umeå tätort” som synonymer genom hela FÖP-en. Det bör tydliggöras när det är hela kommunen man hänvisar till (och då skriva ”Umeå kommun”) och när det är centralorten man syftar på (och då skriva tex ”Umeå stad” eller ”Umeå centralort”).

Vi vill också påpeka att planen gäller Holmsund och Obbola, de må ligga i direkt anslutning till varandra men är likväl två orter. Därför anser vi att alla skrivningar där det står ”Holmsund-Obbola” ska omformuleras.

På vissa ställen i texten skrivs ”E12s” medan det på andra ställen skrivs ”E12:ans”. Vore bra med konsekvens.

Genomgående i dokumentet behöver språket ses över. Det är felstavningar, syftningsfel och konstiga meningsuppbyggnader.

B8 Märkpojken

Vi är positiva till att bebyggelse på område B8 planeras för. Däremot vill vi säkerställa att det inte byggs på ett sådant sätt att det hämmar hamnens utveckling. Område B8, hamnen, SCA och väg E12 måste kunna samexistera.

FÖP-en måste säkerställa möjligheten att utveckla E12:ans kapacitet och framkomlighet i ett scenario där hamnen utvecklas kraftfullt, och en eventuell fast förbindelse med Finland lokaliseras till området. Detta skulle kunna innebära behov av större vägområde (möjligtvis 2+2-väg), uppgradering av trafikplatser, uträtning av kurvor etc. Därutöver även ökat buller och påverkan på luftkvaliteten.

För att ge en bättre översynsbild vore det bra att komplettera FÖP-en med bullerkartor som visar buller även från E12 och SCA, så som det ser ut idag, samt en simulerad bullerkarta som visar hur det skulle kunna bli med en utbyggd E12. I dokumentet som det ser ut just nu finns bara en översiktsbild av gränsen för industribuller från hamnen.

Även ett framtida svenskt medlemskap i NATO kan påverka område B8s utveckling, därför bör detta beaktas i texten.

Motsättningar i texten

I nuvarande text finns två stycken som vi anser säger emot varandra. I andra stycket står:

”Inriktningen för området utgår från en huvudsakligen tät kvartersstruktur med blandning av funktioner som möjliggör ett rikt offentligt liv. Området planeras för en högre täthet och grad av stadsmässighet än den i Holmsund rådande.”

Medan det i tredje stycket står:
”Ett övergripande mål är att Märkpojken ska bli en del av det befintliga samhället, och inte upplevas som en fristående enklav med svaga samband med övriga Holmsund.”

Vi anser att B8, genom att planeras för högre täthet och grad av stadsmässighet, kommer att upplevas som en fristående enklav.

U1 Sandviksudden

Vi föreslår att område U1 i stället blir ett BU-område. Området har med sitt både vattennära och centrala läge stor potential som ett framtida område med både bostäder och verksamheter.

BU4 Kassjöberget

Centerpartiet anser att område BU4 bör utgå från planen. Detta då vi värderar de höga naturvärdena som området har och ger de boende i samhället.

V1 Umeå hamn

Vi vill trycka på den strategiska vikt Umeå hamn har, inte bara för Umeå, utan för hela norra Sverige och i en förhoppningsvis nära framtid även NATO.

Vi ser mycket positivt på att det bör planeras för en gång- och cykelväg till färjeterminalen.

Område V1 är på kartan idag bara utpekad på landområden. Centerpartiet anser att även lagunen bör markeras som en del av V1.

V5 Lövön

När U1 utvecklas och V5 fylls på med fler verksamheter är det viktigt att det går att ta sig dit säkert även med cykel. I dagsläget går GC-vägen öster om Holmsundsvägen (på västra sidan finns endast trottoar) vilket innebär att det behövs en säker passage för att ta sig från cykelbanan över till V5 som ligger väster om Holmsundsvägen.

3.6 Trafik och infrastruktur

Riktlinjer gång- och cykelvägar

Vi reagerar på att det i Obbola endast ska utredas gång- och cykelvägar (5 och 6). För att främja ett hållbart färdsätt redan från ung ålder bör GC-stråk prioriteras att bli av i Obbola, speciellt som det i Holmsund inte ska utredas utan byggas/planeras för. Detta speglar återigen hur vi anser att Holmsund verkar prioriteras genomgående i planen.

Järnvägen genom Holmsund och Obbola

I tredje stycket nämns ”olämpligt spring över spårområdet”. Oss veterligen är det olagligt att beträda spårområden, varför ”olaglig passering” eller liknande formulering bör användas i stället.

Framtida resecentrum och tågpersontrafik

Centerpartiet är väldigt positiva till tågpersontrafik till och från Holmsund och har lyft frågan sedan 2010. Vi är därför väldigt glada att det nu finns med i den fördjupade översiktsplanen och därmed är ett steg närmre att bli verklighet.

Fast förbindelse över Kvarken till Vasa

Vi har inga synpunkter i sig på själva texten, men skulle gärna se att de tidigare utredda alternativen till korridorer synliggörs på en karta i planen.