Interpellation: Flickors behörighet till gymnasiet

Interpellation inlämnad av Maja Westling Palmberg till för- och grundskolenämndens ordfröande Moa Brydsten den 7 november. Läs den i sin helhet här nedan.

I en rapport från Sveriges lärare den 9 oktober 2023 belyser de att nio av tio elever i Umeå kommun gick ut grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram förra året. Det är ungefär lika stor andel som året innan, och dessutom högre än landet som helhet (där gymnasiebehörigheten förra läsåret låg på 85 procent). Vilket får anses bra.

För Centerpartiet är skolan en viktig grund som möjliggör livsresor. Att varje enskild individs frihet att välja sin väg och varje barns rätt att få stöd och stöttning för att nå sin fulla potential sätts i första rummet ska vara prioriterat.

Grunden för livsresor byggs genom kunskap, bildning, förmågor och rättigheter. Den kunskap och de förmågor som förmedlas i skolan är helt avgörande – såväl för individens livsresa som för samhället i stort och Sveriges konkurrenskraft.

Som vi alla vet är en gymnasieexamen en av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att stoppa utanförskap, arbetslöshet och ohälsa.

Därför oroar det mig när jag läser i Sveriges lärares rapport att flickor i Umeå kommun förra året hade en gymnasiebehörighet som låg två procentenheter lägre än pojkarnas (88,1% mot 90,6%). Kan det vara så att våra satsningar för att få pojkar att i högre utsträckning klara kunskapsproven har gått ut över flickorna?

Min fråga till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten är därför:

1.       Vilka insatser görs av för- och grundskolenämnden för att höja flickors gymnasiebehörighet till minst samma nivå som pojkarnas?

Umeå 7 november 2023

Maja Westling Palmberg, Centerpartiet