Centervinster i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsplan

Centerpartiets ledamöter i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-2026, Maja Westling Palmberg och Baland Reza.

Under dagens möte med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes nämndens verksamhetsplan och budget för 2024. Centerpartiet la två yrkanden med förslag på nya uppdrag, och båda fick bifall av en enig nämnd.

Fler UF-företagare på yrkesprogrammen

Det första uppdraget handlar om att ta fram en plan för att få fler elever som går yrkesprogram att driva UF-företag.

- Andelen UF-företagare bland eleverna som går yrkesprogram är låg i hela riket, även i Umeå. Samtidigt vet vi att många som går just yrkesprogram med stor sannolikhet kommer att driva eget företag någon gång i framtiden, säger Maja Westling Palmberg, ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och fortsätter, nu ser vi till att deras chanser att lyckas blir ännu bättre, genom att strategiskt jobba för att fler elever på yrkesprogrammen blir UF-företagare.

Personer som drivit UF-företag är bättre etablerade på arbetsmarknaden än de som inte drivit UF-företag. De driver också företag i högre utsträckning än andra och dessa företag har både högre omsättning och fler anställda än företag som drivs av de som inte har bakgrund som UF-företagare.

Lös ansvarsfrågan för underhåll av Forslundagymnasiet

Det andra uppdraget är en, förhoppningsvis slutgiltig, lösning på ett långdraget problem med Forslundagymnasiet. Utbildningsförvaltningen har nu fått i uppdrag att föra dialog med teknik- och fastighetsförvaltningen för att lösa frågan om drift och underhåll av fastigheterna vid Forslundagymnasiet.

- Tekniska nämnden har ansvaret för fastighetsförvaltning inom Umeå kommun, men de har år efter år vägrat ta över ansvaret för fastigheterna vid Forslundagymnasiet. Resultatet av tekniska nämndens inställning är att drift och underhåll ligger kvar på oss i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, och vi är inte direkt specialister på fastighetsskötsel utan på utbildning, säger Baland Reza, ersättare i nämnden.

Frågan om fastigheterna vid Forslundagymnasiet har drivits av Centerpartiet under många år. Men nu ska frågan alltså förhoppningsvis lösas en gång för alla, innan det går så långt att skolan riskerar att behöva stängas på grund av undermåligt underhåll av lokaler.

Alliansens vinster

Utöver de två yrkanden som kom från Centerpartiet la alliansen gemensamt fram tre yrkanden, som alla gick igenom. Det handlar totalt om två nya uppdrag och ett nytt mål.

Nya uppdrag

  1. Stärka kunskapsnivån inom hedersrelaterat våld och förtryck genom kvalitetssäkrade utbildningsinsatser gentemot elever och personal.
  2. I den årliga återrapporteringen av kränkningsärenden till huvudman, identifiera om det finns en antisemitisk, islamofob eller i övrigt rasistisk komponent i inrapporterade kränkningsärenden på skolorna.

Samtliga partier var överens om att det här är något som nämnden behöver satsa på. Hedersförtryck och antisemitism är ett omfattande problem i hela landet och vi har ett stort behov av att stärka arbetet.

Nytt mål

I arbetet med att ta fram en verksamhetsplan för 2024 har nämnden bland annat behövt minska antalet mål från 19 till 9. I det arbetet har Alliansen fått in ett helt nytt mål som handlar om att samverkan mellan skolan och arbetsgivare inom såväl näringslivet som offentlig sektor ska bli bättre. Kopplat till detta finns tre nya resultatmått som tar upp antalet kvalitetssäkrade APL-platser, antalet arbetsgivare och verksamheter som tar APL-ansvar, samt antalet närvarande företag på respektive programråd.

- Det här är ett steg i arbetet med att höja kvaliteten på våra utbildningar. Kopplingen mellan skola och arbetslivet måste bli starkare om vi ska kunna matcha de kompetensbehov som finns. Nu har vi gjort en liten del i det arbetet genom att föra in det här målet, förhoppningsvis ser näringslivet den signal vi vill skicka och är beredda att möta upp, säger Maja Westling Palmberg.

Därutöver la Liberalerna fram ett yrkande om att formulera om ett befintligt mål till "Umeås kommunala gymnasieskolor ska vara attraktiva och kvalitativa nog för att bibehålla andelen elever" med tillhörande resultatmått "Andelen elever som får sitt förstahandsval". Centerpartiet och övriga nämnden biföll yrkandet.

Läs mer

Interpellation från Robert Axebro 20210520: Varför följer inte tekniska nämnden kommunfullmäktiges beslut? , 68.3 kB.

Interpellation från Maja Westling Palmberg 20230330: När tar tekniska nämnden över fastigheterna vid Forslunda? , 196 kB.