Motion: Inför ett särskilt driftbidrag för enskilda vägar i Umeå kommun

Motion inlämnad av Mattias Larsson om att möjliggöra för vägföreningar att kunna ansöka om ett särskilt driftsbidrag.

Det enskilda vägnätet i Sverige är vårt absolut största. Och på liknande sätt är det i Umeå kommun. En stor mängd av de gator och vägar vi färdas på i Umeå är enskilda. Driften av dessa vägar bekostas av en blandning av statliga bidrag, kommunala bidrag och anslag från medlemmarna.

Detta fungerar i grunden bra men problem uppstår när de enskilda vägarna ligger nära en växande kommun som Umeå. Då blir det lätt hänt att annan trafik använder vägen i en betydligt större omfattning än vad som kan anses vara rimligt. Och på samma sätt så är den gängse modellen att nya fastigheter i anslutning till en enskild väg tas in i vägsamfälligheten inte heller alltid helt fungerande då det helt enkelt kan vara så att vägen i grunden inte är dimensionerad för en ökad trafik.

Som tur är så finns det en lösning på detta och det är att den enskilda vägen ombildas till en kommunal eller statlig väg. Detta sker regelmässigt om trafiken ökar eller om vägen inkorporeras i en större utbyggnad. Dock förutsätter en överföring av väghållaransvar att nuvarande väghållare rustar upp vägen i acceptabelt skick innan en överföring kan ske. Här har staten tagit sitt ansvar och man kan där ansöka om något som kallas särskilt driftsbidrag som omfattar 70% av kostnaden för att rusta upp vägen till acceptabel standard. Detta för att möjliggöra överflyttning.

Men: Detta lämnar ju vägföreningen kvar med en kostnad på 30% för att rusta upp vägen till acceptabel standard. Något som i många fall innebär en orimlig kostnad för medlemmarna i föreningen och ytterligare spär på den orättvisa som i grunden finns mellan stad och land, eller i detta fall de som bor längs vägar finansierade av det offentliga och de som bor längs vägar som man får finansiera själv.

Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

att Umeå kommun inför möjligheten för vägföreningar att ansöka om ett särskilt driftsbidrag, av samma modell som det statliga för att matcha upp den 30% investeringsandel som det statliga stödet inte finansierar.

Mattias Larsson, Centerpartiet