Vi antar lokalt politiskt landsbygdsprogram

Kortare handläggningstider för företag på landsbygden, arbete över kommungränser gällande skola, förskola och äldreomsorg, fler mötesplatser för seniorer i byarna och att upphandla minst 50% av livsmedel från lokala livsmedelsproducenter senast 2025. Så lyder några av besluten i Centerpartiet Umeås nyligen antagna landsbygdsprogram.

Syftet med programmet är att visa på vilka möjligheter det finns p Umeå kommuns landsbygd. Utifrån kommunens definition så är 93 % av kommunens yta landsbygd. 16 % av befolkningen bor på landsbygden och befolkningsökningen där är procentuellt sett något högre jämfört med tätorten. Kommunen har de senaste åren i plane och program visat på att Umeås landsbygd har goda förutsättningar till utveckling och framför allt en positiv befolkningstillväxt.

- Centerpartiet anser att det är mycket viktigt för Umeå kommuns fortsatta utveckling att landsbygdens potential förverkligas genom att politiska beslut fattas i landsbygdens favör. Samtidigt måste man komma ihåg att landsbygden inte är homogen, det är allt från Holmön och Botsmark med omland till de mer tätortsnära byarna som Hissjö och Stöcke, säger Eric Bergner som varit sammankallande i programgruppen.

Det landsbygdspolitiska programmet är inte det första lokala politiska ämnesprogrammet som Centerpartiet Umeå antar. På stämman antogs även ett lokalt klimatpolitiskt program, sedan tidigare finns ett stadsutvecklingsprogram och ett äldrepolitiskt program.

- Det här är en del i att utveckla vår medlemsdemokrati och låta intresserade medlemmar djupdyka i ett ämne för att på så vis föra våra politiska positioner framåt. De lokala politiska programmen ska kunna fungera som ett stöd för våra förtroendevalda politiker när de fattar beslut i nämnder och styrelser, säger Fredrik Rönn, kretsordförande.

Läs mer

Här kan du läsa det lokala Landsbygdsprogrammet , 1.6 MB..

Vill du ta del av övriga politiska program hittar du dem här: Lokala program