öka bostadsbyggandet i hela kommunen

Vi har bland annat:

  • I Tekniska nämnden februari 2021 yrkat: på yttrande FÖP Sävar yrkat på följande tillägg
   Under rubriken Bostäder yrkar Centerpartiet att följande text skrivs in

   Det är viktigt att bostadsområdena planeras för både flerfamiljshus och villor och gärna att de kan planeras inom samma område. De senast byggda flerfamiljshusen i anslutning till Kungsvägen/Generalsvägen är utmärkta exempel på en förtätning som passar in i Sävars traditionella kulturmiljö.
  • I Tekniska nämnden februari 2021 yrkat: på yttrande över Norra Ön yrkat på följande tillägg Under en ny rubrik ” Bebyggelse” yrkar Centerpartiet att följande text läggs till

   För att skapa ett attraktivt gaturum där människor vill vistas bör byggnader med föreslaget sju och åtta våningar mot gatan istället bli max 5 våningar. Man kan jämföra med kv. Minnet (Bågenhusen). Byggnaderna där är fem och sex våningar höga, och Rådhusesplanaden är 37 meter bred. Esplanaden i detaljplanen för ön är 27 meter bred. För att kunna förtäta utan bekostnad av en positiv gaturumstrivsel bör byggnader därför byggas med en lägre nivå närmast gatan. Höga hus i Umeå har de senaste åren byggts som bullerskärmar mot trafikerade leder och järnvägen, men höga hus i en kvartersstad är något helt annat.

   Det bör införas krav på att en viss del av bebyggelsen ska utföras i träbyggnadsteknik och det vore eftersträvansvärt att planera för hus med infällda balkonger i syfte att underlätta snöröjningen.

   I hållbarhets begreppet social hållbarhet innefattas en skala på bebyggelsen som bidrar till ansvarstagande, bebyggelse för olika smaker, olika hyresnivåer, olika åldrar, en social mångfald och en stadsform som möjliggör ett lokalt näringsidkande. Skalan kan även bidra till att vi väljer att gå i trapporna istället för att ta hissen, träffas på gårdarna och får ett mer socialt umgänge. Odlingsmöjligheter på de skyddade gårdarna bidrar både till den sociala och ekologiska hållbarheten.
  •  

  Bli medlem i Centerpartiet

  Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.