Låt inte Umeå klyvas

Integration
Utveckla hela Umeå
Kulturen och föreningslivet

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Integration

Umeå utvecklas när människor flyttar hit. Kommunen växer, och med fler invånare från både det absoluta närområdet och från länder runt om i hela världen behövs ett aktivt arbete för att integrera de nya umeborna i vårt samhälle.

Vi vet att ett sätt att lyckas med integrationen är att få människor i arbete. Med ny tillgänglig arbetskraft och arbetsplatser som skriker efter kompetent personal finns ett glapp att fylla. Utanförskapet riskerar att växa och alltför många har inte ett jobb att gå till. Särskilt stort är utanförskapet bland unga, utrikes födda, men även bland de med funktionsnedsättningar. På jobbet skapas naturliga kontakter mellan människor som gör det lättare för alla våra nya umebor att komma in i vårt samhälle. Som kommun måste vi ta tillvara på de möjligheter som en fungerande integration och mångfald ger. Centerpartiet vill bland annat att kommunal verksamhet ska vara ett föredöme vad gäller att erbjuda praktikplatser.

Centerpartiet anser att både kommunen och det ideella samhället måste hjälpas åt. En viktig hörnsten i en fungerande integration är allt det arbete som föreningar gör. För att de ska kunna fortsätta sitt engagemang måste kommunen stötta genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler runt om i kommunen, men även stöd och andra verktyg för att skapa en inkluderande verksamhet.

Centerpartiet i Umeå vill:

  • att kommunen ska jobba fram ett utvecklingsprogram för integration
  • ta tillvara de möjligheter en fungerande integration och mångfald ger
  • att offentlig verksamhet ska erbjuda fler praktikplatser och vara ett föredöme för hållbar integration
  • att föreningar erbjuds stöd och verktyg för att för att skapa en inkluderande verksamhet
  • öka samverkan med civilsamhället och att fler hushåll ges möjlighet att öppna sina hem för nyanlända i behov av boende eller annat stöd
  • att särskilda insatser införs för att nyanlända elever i skolan ska få den tid de behöver för att klara målen
  • fortsätta med kunskapshöjande insatser mot rasism och främlingsfientlighet i skolan
  • verka för att ensamkommande ungdomar får ett ökat stöd för att hantera psykisk ohälsa

Utveckla hela Umeå

Planeringsfilosofin i Umeå kommun är tudelad. Den nuvarande majoritetens syn på staden präglas av tillväxt och förnyelse, medan synen på landsbygden präglas av bevarande och stillastående. Denna tudelning är tydlig bland annat i kommunens övergripande planering. Detta vill Centerpartiet ändra på. Vi står bakom kommunens tillväxtambitioner, men menar att samma syn på tillväxt och förnyelse ska gälla i hela kommunen såväl i staden, tätorterna och på landsbygden. Så skapas ett hållbart och mindre sårbart samhälle som samtidigt ger medborgarna ökade möjligheter att välja livsmiljö och livsstil.

Vi vill möjliggöra för Umeås nuvarande och kommande invånare att bosätta sig i alla delar av Umeå kommun och ändå ha rimligt avstånd till basala servicefunktioner som livsmedelsbutiker, barnomsorg, skola och äldrevård. Detta skulle samtidigt leda till ökade värden på fastigheter och ökade möjligheter till lånefinansiering av bostäder och verksamhetslokaler. Kommunen ska aktivt verka för att fler tomter i attraktiva lägen blir tillgängliga för bebyggelse.

Planeringen av staden präglas idag av förtätning, och den så kallade femkilometersstaden hamnar ofta i fokus i kommunens planering. Vi vill ha en stadsplanering som värdesätter utveckling även i de yttre stadsdelarna som gränsar till landsbygden. I gränslandet mellan stad och land är utrymmet för utveckling och nya lösningar kanske som allra störst. Samtidigt måste den kommunala planeringen utgå från människors behov och önskemål, och inte ensidigt styras av gårdagens svar på dagens utmaningar.

Centerpartiet i Umeå vill:

Kulturen och föreningslivet

Umeå tillhör det nordliga europeiska bygget. Med bildning och fredlig samexistens har Umeå som en del av Norden utvecklat bredd, spets och djup inom kulturen. Den starka förankringen i folkbildning skapar mylla för både öppenhet och nyfikenhet.

Kulturlivets mångfald bidrar till ett öppet samhälle. Den mångkulturella kulturen är en framgångsfaktor för kommunens utveckling. Alla medborgare ska ha tillgång till både kulturupplevelser och möjligheter att med trygghet utveckla det egna skapandet. Den samiska kulturen ska vara central för människor och samhälle.

Centerpartiet motionerade 2011 att Umeå skulle bli en kommun för en fristadsförfattare dvs en ge trygghet till en författare som lever under förtryck. Förslaget blev verklighet under 2017. Centerpartiet föreslog 2017 att Umeå ska förbereda 400-års jubileet genom att fånga hela kommunens engagemang. Vi vill ge firandet en tydlig kulturell profil.

All människor i vårt samhälle skall ha fri och generös tillgång till kulturarvet som finns vid museer, arkiv och bibliotek. Den vardagliga kulturen behöver fler platser, många fler scenplatser. Starka mötesplatser i stadsdelar och olika orter i kommundelarna är grunden för kommunens kulturpolitik. Kommunen ska arbeta för bra kulturlokaler på minst 20 olika platser i kommunen

Projektet Staden mellan broarna kring Väven ska utvecklas till ett kvarter som myllrar av aktiviteter och kulturentreprenörer med många inriktningar.

Umeås politik inom museiområdet måste stärkas och följa principerna i den nya museilagen. Centerpartiet vill ge Västerbottens länsmuseum en starkare ställning och samordna kommunens engagemang inom olika museer. Därför behövs ett bättre samarbete mellan kommun, regionen, universitetet och kulturföreningarna.

Den ideella sektorn är en viktig hörnsten i vårt gemensamma samhälle. Här knyts kontakter, här skapas minnen och här har vi som människor en plats att hitta och utveckla oss själva. I kommunen finns idag bra stöd till föreningslivet, men tyvärr syns tudelningen även här. För oss som centerpartister är det viktigt att det finns likvärdiga förutsättningar för föreningsliv i hela kommunen. Det betyder att kommunen måste gå in med stöttning på fler områden än idag, ett tydligt exempel är bristen på lämpliga samlingslokaler både i vissa stadsdelar men också i kommundelarna och på landsbygden.

Centerpartiet i Umeå vill:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.