skapa ordning och reda i Umeås ekonomi

Vi har bland annat:

 • I Tekniska nämnden mars 2019 yrkat: att respektive verksamhet till nämnden i april ska redovisa minst 3 möjliga besparingar som beskriver besparingsförslaget, konsekvenserna av besparingen och besparingsbelopp för att nå målet, en ekonomi i balans 2021.
 • I Tekniska nämnden januari 2021 lyft följande ärende:
  Handlingsprogram stödsystem för god ekonomisk hushållning.

  Centerpartiet har tidigare varit inne på och lagt olika förslag för att IT skulle få i uppdrag att samordna ett samnyttjande av system/stödsystem i kommunen i syfte att skapa enhetlig hantering och minska kostnaderna, senaste förslaget lades i samband med budget. Men då Centerpartiets budget röstades ner tar vi upp ärendet här i tekniska nämnden. Ärendet handlar om att utreda och hitta en möjlig arbetsmodell för samnyttjande av stödsystem. Syftet är att samnyttjandet ska skapa likartade möjligheter för kommunens verksamheter och samtidigt korta kostnaderna för skattekollektivet.

  För att tydliggöra hur vi tänker vill jag ge några exempel på system. Vi har Outlook kalendern där lokaler kan göras bokningsbara samtidigt som vi använder oss av bokningssystemet Zamboka, ett annat är stödsystem är I Chemistry för att registrera kemikalier. Då det gäller bokningssystemet används det av samtliga verksamheter och frågan är om det är försvarbart att ha två bokningssystem ffa med tanke på att teams är vår mötesform?

  Så till stödsystemet, I Chemistry, det används framförallt av tekniska nämndens verksamheter för att ha godkänd hantering av kemikalier i verksamheten och därmed klara av att ta arbetsmiljöansvaret.

  Andra verksamheter skulle gynnas av att få använda samma systemstöd, för att få koll på varje preparat och dess beståndsdelar och underlätta hanteringen av säkerhetsdatablad, förenkla riskbedömningar och hitta mer miljövänliga preparat med hjälp av stödsystemet samt få uppdaterade webbutbildningar för kemiansvariga ex. inom skolan. Kostnaden för ett samnyttjande av just detta stödsystem går inte att säga exakt då licenskostnaden delas på antal användare och frågan kopplat just till det här systemet skulle vara att utreda hur en procentuell fördelning av kostnaderna skulle kunna hanteras. Då Tekniska nämnden inte själv äger frågan behöver frågan om möjlig och lämplig arbetsmodell diskuteras nämnds övergripande genom Karin, Förvaltningschef.

  Centerpartiet yrkar: att Tekniska nämnden ger i uppdrag till Förvaltningschef för Teknik och Fastighetsförvaltningen och IT att utreda och hitta en arbetsmodell för samnyttjande befintliga och framtida systemstöd/stödsystem för Umeå kommun samt hitta rutiner för att underlätta samnyttjande av framtida stödsystem och avveckla överflödiga system.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.