Centerpartiet i Västernorrland arbetar för:

 

 • en öppenhet för en mångfald av utförare i välfärden
 • att fler privata utförare ska få möjlighet att driva verksamheter som sjukhus, vårdcentraler, skolor och förskolor i länet
 • att trygga akutsjukvården i hela länet, med tre sjukhus som utvecklas i samverkan med varandra och med övriga sjukhus i norra sjukvårdsregionen
 • att det ska finnas starka lokala ledningar vid våra sjukhus med tydliga mandat
 • att sjukhusen i länet kan drivas på entreprenad med uppdrag från såväl region som andra aktörer
 • att samverkan mellan kommun och region stärks för fungerande vårdkedjor och samordning av verksamheter
 • väsentligt mer resurser till primärvården och ett utvecklat vårdval
 • satsningar på förebyggande och hälsofrämjande arbete
 • ökad samverkan och särskilda satsningar för att främja ungas psykiska hälsa
 • satsningar på digitalisering, e-hälsa och en utvecklad vård på distans
 • ökad närvaro av polis i alla kommuner
 • möjlighet att utöva och konsumera kultur i hela länet
 • främja det lokala kulturlivet genom aktivt föreningsliv, lokala nätverk och studieförbund
 • en jämställd fördelning av kommunala och regionala stöd till de ungas fritids- och idrottsverksamhet
 • möjligheter för nyanlända barn och föräldrar till snabbare integration, exempelvis öppna förskolor och andra mötesplatser
 • stärkt samverkan mellan kommun, region, myndigheter, näringsliv och utbildningssystem för att nyanlända snabbare ska komma ut i arbetslivet och integreras i samhället
 • ökat bostadsbyggande i alla delar av länet och att trähusbyggande främjas
 • Främja alternativa boenden för äldre för att stimulera rörelse i bostadskedjan

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.