Svar på medborgarförslag om Karlaskolans gymnasiksal på gårdagens kommunstyrelse

Karlaskolans gymnastiksal, Kungsörsleden och webbsända fullmäktigesammanträden var några frågor som stod på dagordningen vid måndagens möte med kommunstyrelsen. Här delar vi med oss av vår syn i några av de frågor som diskuterades.

Kultur – och fritidsverksamheten var inbjuden för att berätta om utbudet i Kungsör och det nära samarbetet med föreningslivet. Här finns mycket att värna men också att utveckla.

Ekonomichefen redovisade det ekonomiska läget för kommunen som har försämrats ytterligare jämfört med delårsrapporten per april månad. Det är högst oroväckande att kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter går åt fel håll.

Bland beslutsärendena fanns svar på flera medborgarförslag och motioner. Vi är positiva till att Kungsörsleden och Runnabäckens promenad nu äntligen får pengar för underhåll. Synd bara att det skulle ta ett helt år att komma fram till den lösningen. Vad gäller svaret på medborgarförslaget om uthyrning av Karlaskolan gymnastiksal till föreningar anser vi att kommunen bör invänta svar från pågående samrådsomgång. Synpunker och förslag i samrådsomgången har stor betydelse för nästa steg i denna fråga. Centerpartiet är positiv till byggnation av flera bostäder vid kaplanen men är kritiska till hanteringen av det här detaljplaneärendet och förslag till rivning för att angöra parkeringar. Vi reserverade oss mot beslutet.

Alliansen fick även svar på sin motion om skolvärdar på kommunens grundskolor. I svaret hänvisar man till att det under våren har inletts ett samarbete om praktikplatser på kommunens förskolor och skolor. Det är positivt såklart. Här skulle vi gärna vilja veta mer. Vi hade gärna sätt ett bifall till motionen. Det skulle vara ett tydligt beslut att Kungsörs kommun inför skolvärdar som ett stöd för pedagoger under lektioner och raster. Fortsatt diskussion följer på kommunfullmäktiges möte i höst.

Investering i laddstolpar var en annan fråga som diskuterades då kommunens teknikbolag har beviljats 200 000kr från klimatklivet för utökad laddinfrastruktur med egeninsats på 200 000 kr. Det är bra att kommunen är aktiva i frågan och fler laddplatser behövs i kommunen. Vi tycker däremot inte att det är kommunen som ska sköta drift och underhåll. Här behöver samarbete sökas hos annan part. Nu ska en fördjupad utredning göras så det blev inget beslut i frågan.

På mötet diskuterades även webbsända fullmäktigesammanträden. Nu är utrustning inköpt men vi väntar fortfarande på att sändningarna ska komma igång. Det som återstår är val streamingtjänst och här har en utredning genomförts. Nu ska en fördjupning göras. Slutligt beslut om vald lösning väntar på kommunstyrelsen i september.

Vill du veta mer? Protokollet från mötet hittar ni på kommunens hemsida.

Avslutningsvis vill jag önska alla centervänner och läsare en glad sommar.

För centerpartiet

Madelene Fager, Oppositionsråd och gruppledare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.