Äldreomsorg

  • Att delaktighet, oberoende och trygghet ska vara ledord.
  • Att en variation och boenden för äldre etableras.
  • Att äldreomsorgen stärker sig med geriatrisk kompetens.
  • Äldregympa i samarbete med frivilligorganisationer

sol-has-bg sol-light-text

Fler äldre ska kunna bestämma mer själva

Att bli äldre innebär för många ett aktivt, socialt och engagerat liv. Samtidigt känner många ensamma och otrygga. Centerpartiet vill att äldreomsorgens innehåll ska bygga på kunskap om åldrandet och utgå från den enskildes önskemål så långt det är möjligt. Delaktighet, oberoende och trygghet ska vara ledord.

Åldrandet påverkas av en rad livsstilsfaktorer och social gemenskap, fysisk aktivitet. Kulturell aktivitet och matvanor har stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Vi vill därför utveckla förebyggande insatser så att Kungsörs äldre ges bättre förutsättningar att leva ett gott och självständigt liv.

När behov av hjälp i olika former uppstår ska det finnas enkla och tydliga vägar för att nå denna. Biståndshandläggningen ska förenklas utan att frångå de regler som kommunen är skyldig att följa. När det är möjligt bör därför förenklad biståndsbedömning för vissa insatser återinföras.

Vårdbehov måste alltid kunna mötas i god tid. Den geriatriska kunskapen har därför en viktig del i att kunna möta äldre människor i rätt tid och kunna arbeta förebyggande. Till kommunens stöd behövs här tätt samarbete med läkare från primärvården eller andra delar av Region Västmanlands verksamheter.

Vi vill se en bred variation av olika boenden för den som är äldre med insatser anpassade efter behov. Driftsformerna ses över för att om möjligt starta boenden via till exempel intraprenad. Många bor kvar i villan eller lägenheten där de alltid bott och ska kunna göra så med stöd och hjälp. Men när så önskan om annat boende finns måste alternativ finnas tillgängliga. Vare sig det gäller boende med eller utan stöd från omsorgspersonal. Centerpartiet vill se fler så kallade trygghetsboenden som inte behöver biståndsbeslut.

Digitaliseringen och ny teknik måste tas tillvara och kommunen behöver delta som en aktiv part i utvecklingen i länet samt erbjuda testmiljöer där äldre får prova fram ny teknik.

Det är mycket viktigt att stödja de frivilliga aktörer som arbetar och som betyder oerhört mycket för många personer. Gemenskap i Kungsör är ett sådant exempel. Kommunen ska så långt det är möjligt vara med och skapa mötesplatser. Att ha tillgång till ett rikt socialt liv betyder mycket för hälsan.

Kommunen har ansvaret för hemsjukvården och än större krav kommer att ställas på denna. Det är viktigt att aktivt rekrytera personal med rätt kompetens för det arbetet. Det finns mycket som kan underlätta vård i hemmet och Kungsör ska vara en föregångare för att se till att vidareutveckla vården. Hemsjukvården behöver även ett gott samarbete med Region Västmanland och dess mobila vårdverksamheter för att fungera och utvecklas. Genom samarbete och avlastning kan många onödiga sjukhusvistelser undvikas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.