Äldreomsorg

 

I Kungsör vill vi arbeta för

  • ökad trygghet och delaktighet.
  • en variation av boenden för äldre etableras.
  • att äldreomsorgen stärker sig genom geriatrisk kompetens.
  • ökad friskvård i samarbete med frivilligorganisationer.
  • inkludering och förhindra digitalt utanförskap.

sol-has-bg sol-light-text

Ett bra liv för äldre bästa

Att bli äldre innebär för många ett aktivt, socialt och engagerat liv. Samtidigt känner många sig ensamma och otrygga. Centerpartiet vill att äldreomsorgens innehåll ska bygga på kunskap om åldrandet och utgå från den enskildes önskemål så långt det är möjligt. Trygghet och delaktighet ska vara ledord.

Åldrandet påverkas av en rad livsstilsfaktorer som t.ex. social gemenskap, kulturell aktivitet och fysisk aktivitet. Vi vill därför utveckla förebyggande insatser så att Kungsörs äldre ges bättre förutsättningar att leva ett gott och självständigt liv.

Matvanor har också stor betydelse för ett hälsosamt åldrande. Måltiderna som serveras ska vara näringsriktiga och individuellt anpassade. Det är viktigt att måltiden blir en bra upplevelse och att det finns möjlighet att anpassa antalet måltider över dygnet. En för lång dygnsfasta har negativa effekter och äldre kan behöva mindre men tätare måltider. En rekommendation från livsmedelsverket är sex måltider per dygn.

När behov av hjälp i olika former uppstår ska det finnas enkla och tydliga vägar för att nå denna. Digitaliseringen och ny teknik måste tas tillvara. En utvecklad välfärdsteknik kan leda till en tryggare vardag i eget boende. Kommunen behöver delta som en aktiv part i utvecklingen i länet samt erbjuda testmiljöer där äldre får prova fram ny teknik.

En satsning bör göras för att utveckla den digitala kunskapen hos äldre och på så vis förhindra ett digitalt utanförskap. Kommunen måste också vara aktivt i satsning på bredband i hela kommunen.

Vårdbehov måste alltid kunna mötas i god tid. Den geriatriska kunskapen har därför en viktig del i att kunna möta äldre människor i rätt tid och kunna arbeta förebyggande. Till kommunens stöd behövs här tätt samarbete med läkare från primärvården eller andra delar av region Västmanlands verksamheter.

Vi vill se en bred variation av olika boenden för den som är äldre och med insatser anpassade efter behov. Många bor kvar i villan eller lägenheten där de alltid bott och ska kunna göra så med stöd och hjälp. Men när så önskan om ett annat boende kommer så måste alternativ finnas tillgängliga. Vare sig det gäller boende med eller utan stöd från omsorgspersonal. Centerpartiet vill skapa fler så kallade Trygghetsboenden med möjlighet till gemensamma aktiviteter.

Det är mycket viktigt att stödja de frivilliga aktörer som arbetar ideellt och som betyder oerhört mycket för många personer. I samverkan med Mötesplatserna kan olika aktiviteter ordnas och ensamhet förebyggas. Kommunen ska vara en länk som möjliggör nya och spännande initiativ så att äldre får en variationsrik vardag.

Kommunen har ansvaret för hemsjukvården och än större krav kommer att ställas på denna. Det är viktigt att aktivt rekrytera personal med rätt kompetens för detta. Det finns mycket som kan underlätta vård i hemmet och Kungsör ska vara föregångare för att se till att utveckla vården. Hemsjukvården behöver också ett gott samarbete med region Västmanland och dess mobila vårdverksamheter för att fungera och utvecklas. Genom samarbete och avlastning kan många onödiga sjukhusvistelser undvikas.

Många äldre tar hand om och vårdar sin make/maka i det gemensamma hemmet när funktionerna sviktar. Det är en situation som kan bli mycket krävande och där behöver kommunen avlasta på många olika sätt. Lyhördhet och flexibilitet ska vara ledord i detta.

Korttidsplatser för avlastning är nödvändiga och ska finnas tillgängliga utan långa väntetider. Dagverksamheter för personer med demensproblematik ska utvecklas och erbjudas för alla som vill ta del.

Personalen som arbetar i äldreomsorgen är grunden för att vården fungerar och Kungsör ska ha som mål att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Kompetensutveckling, medinflytande och löneutveckling är tre hörnstenar i att trygga framtiden. Kommunen ska på olika sätt uppmärksamma goda ledare och peppa personalgrupper som anstränger sig extra för att utveckla och förbättra verksamheten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.