Hållbar utbildning för skolans bästa

I Kungsör vill vi arbeta för att:
  • Alla elever ska ha förutsättningar för att gå ut grundskolan med fullständiga betyg, samt ökad måluppfyllelse i alla skolformer.
  • Utreda stadieindelning för ökad trygghet.
  • Nolltolerans mot mobbning, kränkningar och sexuella trakasserier bland barn, elever och skolpersonal.
  • Öka antalet behörig pedagoger.
  • Förebyggande elevhälsoarbete ska prioriteras för att alla ska må bra, kroppsligt,
    mentalt och socialt.
  • Möjliggöra för fler elever att välja eftergymnasiala studie

sol-has-bg sol-light-text

Hållbar utbildning för skolans bästa

Kungsörs förskolor och skolor ska ha en god och trivsam lärmiljö som stimulerar studie- och arbetsro, lärandet och arbetsglädje under hela skoldagen. I Kungsör ska det vara roligt, och inspirerande att studera och arbeta.

I Kungsörs skolor ska alla elever få lyckas. Oavsett bakgrund och färdigheter ska elever ha rätt att utifrån sina förutsättningar utvecklas och stimuleras på ett sådant sätt att de når målen. Därför behöver tidiga insatser prioriteras och elever ges det stöd de har rätt till. Kompetenser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och särbegåvning behöver här stärkas i kommunen.

Förskolan i Kungsör lägger grunden för ett långsiktigt lärande och erbjuder en pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och rusta alla barn för skolåren.

I Kungsör ska alla elever ska ges samma förutsättningar för att må bra och lyckas i skolan och gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Alla ges dessutom möjlighet att sträva efter högre betyg och därmed högre meritvärden. Stöd till barn och elever med särskilda behov ska tillgodoses.

Förskolan och skolan är en viktig arena för integration. Barn och unga behöver tidigt lära sig språket och ges bättre förutsättningar att klara kunskapskraven i skolan. Alla barn som har kommit till Sverige ska känna att dom har en plats i det här landet.

Föräldrar ska vara delaktiga i barn och elevers lärande och samarbetet mellan förskola, skola och familjer ska utvecklas. Det i sin tur bidrar till en öppen förskola och skola där alla barn och elever aktivt ges möjlighet att vara med och påverka.

Antalet barn och elever växer i Kungsörs förskolor och skolor. Skollokalerna behöver anpassas så att det svarar upp mot framtida behov. Därför vill vi se över stadieindelningen och skolorganisationen.

Barn, elever och personal ska känna sig trygga i sin skolmiljö. Nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier bland elever och medarbetare. Att såväl lärare som elever, särskilt flickor, får utstå kränkningar och hot är därmed oacceptabelt. Detta påverkar även tryggheten och studieron negativt. Likaså är en trygg internetmiljö en angelägen fråga och en fråga om jämställdhet.

Det finns ett stort behov av att tala om normer och värderingar i skolan samt om hur människor bör behandla varandra. Skolan ska i samtliga skolformer arbeta med att motverka skillnader mellan elever och motverka könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling. Utbildningsinsatser för befintlig skolpersonal inom sex, relationer, hedersvåld och kränkningar är viktigt för att ge all medarbetare kompetens i att lyfta och diskutera frågor relaterade till normer och värderingar.

Fysisk aktivitet är en del i arbetet med att förbättra ungas hälsa och välbefinnande, som dessutom påverkar inlärning positivt. Vi vill se rörelsesatsningar på alla skolor för samtliga elever.

Forskning visar att barn och unga mår allt sämre. Stress och psykisk ohälsa både hos pojkar och flickor har ökat kraftigt de senaste åren. Barn och unga rör sig mindre och äter sämre. Förebyggande elevhälsoarbete ska prioriteras för att alla ska må bra, kroppsligt, mentalt och socialt. Samarbetet mellan skola, elevhälsovård och omsorgspersoner stärks, samt tidiga förebyggande insatser och stärkt samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst i det socialt förebyggande arbetet.

Barn, ungdomar och personal behöver göras mer delaktiga i klimat-, miljö och hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030.

Utbildning ska också leda till jobb och vi vill att alla elever ska ges flera vägar ut i arbetslivet och en ärlig chans att lyckas. Utvecklingen på arbetsmarknaden går fort och arbetsmarknadens behov av kompetens är stor och det behövs fler som utbildar sig och fler relevanta utbildningar. Då behöver kommunen göra mer för att möjliggör fler elever ska välja eftergymnasiala studier. En stärkt studie- och yrkesvägledning, goda möjligheter att läsa upp betyg, samarbete med akademin och näringslivet är några konkreta områden som kommunen bör fokusera mer på kommande år. Likaså behöver både grund -och gymnasieskola ge elever grundläggande kunskaper i företagsamhet via

Kungsörs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetare ska vara trygga, kompetensutvecklas och arbeta i en god arbetsmiljö för att kunna bemöta barn och elever där det befinner sig, samt ha tiden och förutsättningarna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.