Hållbart byggande


I Kungsör vill vi arbeta för att:

  • Hållbar planering och byggande i hela kommunen och miljöanpassat byggande.
  • Ett tydligt skydd mot exploateringen av Kungsörs gröna miljöer, betesmarker och produktiv jordbruksmark
  • En hållbarhetsprövad översiktsplan för byggande i hela kommunenen
  • Avgiftsfri bygglovsansökan och bygganmälan för installation av solceller.
  • Fler ängar, fruktträd och bärbuskar i tätortsmiljö.

sol-has-bg sol-light-text

Hållbart byggande

Kungsör med sina gröna omgivningar, Mälaren och landsbygden är idag en växande kommun. I ett växande Kungsör behövs fler bostäder, ett levande centrum, en attraktiv boendemiljö, god tillgång till kommunikationer och gröna miljöer. Vi vill att Kungsör växer hållbart i takt med vad vi förmår. Kommunen gröna värden och människors hälsa ska värnas och hållbarhet ska genomsyra all planering och byggande i kommunen.

Utformning av bostadsområden, service, förskolor, skolor, parker, lekplatser, idrottsanläggningar och kommunikationer behöver integreras på ett hållbart sätt. Vi vill i första hand se en förtätning och freda skyddsvärd mark. Vi vill se olika boendeformer och upplåtelseformer med lägenheter, radhus, småhus och villor. Gjutaren, Oxgatan, Stora torget och Vilabäcken är några exempel på nya bostadsområden. Vi vill också möjliggöra för fler att bygga i Kungsörs byar. Då krävs lättnader av strandskyddet och regelförändringar för den som vill bygga på landsbygden

När kommunen planerar och bygger måste ledstjärnan alltid vara att påverkan på vår miljö blir minsta möjliga. I en hållbar kommun ska miljöanpassat byggande vara det självklara valet. Vi vill att kommunen påskyndar utvecklingen och underlättar för de som vill bygga miljösmart genom sänkt bygglovstaxa och avgiftsbefrielse för ansökan att sätta upp solceller på sitt tak. Det finns även utvecklingspotential i hur kommunen utformar sina detaljplaner för att uppnå största möjliga miljö- och klimatnytta. Exempelvis att byggnader placeras på bästa sätt för att tillvarata solenergi.

Centerpartiet värdesätter kommunens naturmiljöer där det finns ett rikt växt- och djurliv. Vi vill därför ha ett tydligt skydd mot exploatering av Kungsörs naturmiljöer, betesmarker och produktiv jordbruksmark. Kungsörs naturmiljöer är lungor för oss som bor här och förutsättningar för ett ekosystem i balans. Med kommunens nuvarande planer finns det däremot en stor risk att dessa miljöer byggs bort. Malmberga, Torpaslätten, Stallmästarhagen, och Skillingenäs är bara några exempel. Det säger vi tydligt nej till.

I den mer långsiktiga planeringen behövs en ny hållbarhetsprövad översiktsplan tas fram. Det nya planprogrammet innehåller stora brister och skulle medföra omfattande konsekvenser för Kungsör naturmiljöer och behöver skrotas.

Kungsörs gröna miljöer med parker, friluftsområden, naturleder är viktiga för människors hälsa. Dessa behöver skötas, -buskar och träd behöver ansas, gräs klippas, blommor planteras och sopor ska tas omhand. Det måste också finns ordentliga sophanteringsmöjligheter i våra grön- och rekreationsområden. Vi vill även att kommunen anlägger fler ängar i tätortsmiljö och planterar fler fruktträd och bärbuskar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.