Jämställdhet

 

I Kungsör vill vi arbeta för;

 

  • ökad jämställdhetsintegrering där könsuppdelad statistik och gender budgeting för att synliggöra skillnader hur vi fördelar resurser mellan kvinnor och män.
  • nolltolerans mot våld i nära relationer, sexuellt våld och kränkningar.
  • säkra behov av skydd och stöd för kvinnor och barn utsatta för våld.
  • heltid som norm i kommunen.

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Jämställdhet handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Vi vill se ett Sverige där kvinnor och män har lika förutsättningar, möjligheter och rättigheter. Där man främst är människa och inte kvinna eller man.

Jämställdhet är ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling. En jämställd fördelning av resurser, makt och inflytande samt om den mänskliga rättigheten att leva ett liv fritt från diskriminering och våld är en förutsättning för en hållbar utveckling. Det är inte en kvinnofråga. Utan det handlar om att riva de hinder som begränsar både flickors och pojkars, kvinnors och mäns frihet. Därför måste vi både som individ och gemensamt som samhälle arbeta för en jämställd och hållbar utveckling.

Jämställdhet handlar också om frihet från våld och ingen människa ska behöva leva i rädsla för att bli slagen eller utsatt för hot och fridskränkningar. Våld i nära relation är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Problemet finns inom alla delar av befolkningen, inom alla samhällsklasser, alla åldrar och i olika typer av nära relationer, men drabbar på ett helt överskuggande sätt flest kvinnor.

Var femte kvinna i Sverige ha någon gång under sitt vuxna liv utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av tidigare eller aktuell partner. Var femte kvinna uppgav också att de någon gång under sitt liv hade utsatts för allvarligt sexuellt våld.

”Huskurage” är ett arbetssätt och upplysning som kommunen och fastighetsbolag har börjat att arbeta med. Mer kunskap är också en nyckel i arbetet med att upptäcka om en individ är utsatt för hedersrelaterat förtryck eller våld.

Barns rätt att slippa våld, missbruk, samt omsorgsbrister måste alltid värderas högt. Barnkonventionen ska alltid vara vägledande för att alltid säkerställa barns bästa.

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin för att uppnå jämställdhet och motverka att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet. Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därför att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och utvärdering.

Centerpartiet vill uppnå ett samhälle där kvinnor och män har lika möjlighet till makt och inflytande över sin egen situation. Ett samhälle som bidrar till att kvinnor och män ska kunna försörja sig själva och inte vara ekonomiskt beroende av en partner. Strukturella löneskillnader behöver synliggörs för att kunna åtgärdas. En stor del löneskillnaden beror på att yrken där fler kvinnor arbetar värderas lägre än yrken där fler män arbetar.

Vi vill arbeta för att bryta normen att kvinnor jobbar deltid. Deltidsarbete påverkar också hur man mår, karriären och löneutvecklingen. Deltidsarbete, sjukskrivningar och dålig karriärutveckling bidrar till en lägre livsinkomst och det ger en låg pension.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.