Klimat och miljö


Centerpartiet i Kungsör vill vi;

 • Bevara och utveckla den biologiska mångfalden.
 • Bekämpa sjögull
 • Mer lokal mat i kommunens kök
 • Solceller på kommunens tak
 • Införs hushållsnära insamling av avfall
 • Göra det enklare att välja cykeln

sol-has-bg sol-light-text

för ekokommunens bästa

Kungsör ska vara en av Sveriges mest hållbara kommuner. En kommun som minskar utsläppen och skapar bättre förutsättningar för liv på jorden. En kommun som skyddar värdefulla naturmiljöer och som göra det enkelt för människor att ta cykeln eller tåget till jobbet och skolan, välja den miljövänliga bilen och installera solceller på taket, bygga ett miljövänligt hus, sortera sitt avfall och leva ett hälsosamt liv nära naturen med ren luft och rent vatten. 

Utveckla den biologiska mångfalden

I Kungsör vill vi arbeta för

 • att Bevara och utveckla den biologiska mångfalden.
 • ett tydligt skydd av Kungsör naturmiljöer, jordbruksmark, äng och betesmarker.
 • ett nytt naturvårdsprogram och stärkt naturvårdsarbete i kommunen.
 • bekämpning av sjögull i Mälaren.
 • att anlägga en våtmark som reningssteg och förbättrad vattenkvalitet.

Naturen är en av Kungörs främsta tillgångar med en stor artrikedom. Djur- och växtliv, skogar, sjöar och vattendrag och grundvattnet är alla viktiga förutsättningar för liv. Förlusten av arter, naturtyper och ekosystem är ett av de största miljöproblemen i världen idag. Att skydda värdefull natur och hotade arter är en central uppgift för miljöpolitiken. För att skydda och utveckla värdefulla naturmiljöer behöver kommunen ta fram ett nytt naturvårdprogram som grund i arbetet.

Kungsörs naturområden har tidigare haft ett stort fokus i kommunens miljöarbete. Dessa miljöer har vårdats, utvecklats och restaurerats i samverkan mellan kommun och markägare. Kommunen prioriterar tyvärr inte naturvårdsarbete längre och flera värdefulla naturområden har pekats ut för exploatering. Vi vill se ett tydligt skydd av dessa miljöer men även att kommunen återtar arbetet med att förvalta och utvecklar den biologiska mångfalden i kommunen.

Kungsörs sjömiljöer måste också värnas och skötas. Mälarens ekosystem är idag i obalans och det behövs flera åtgärder för ett renare vatten. I Kungsör är spridningen av den invasiva sjöväxten Sjögull ett omfattande problem som påverkar bottenfauna och djurliv. Bekämpningen av sjögullet i Mälaren och Arbogaån måste därför intensifieras för att ge effekt. För ett renare vatten och artrikare miljöer vill vi också att det anläggs en våtmark i kommunen kopplat till kommunens reningsverk. Genom våtmarker minskar vi utsläppen, förbättrar vattenkvalitet och förstärker den biologiska mångfalden. Det är en viktig investering för människor, djur och växter.

Hållbar mat

I Kungsör vill vi arbeta för

 • att all mat i kommunens kök ska vara lagad från grunden med svenska, gärna lokalt producerad, säsongsanpassad och/eller ekologiska råvaror.
 • att köpa in mer mat från lokala producenter.

Maten vi äter påverkar vårt klimat och vår miljö, på sättet den produceras, transporteras och konsumeras. Vi vill att all mat vi äter ska vara hållbar med hänsyn till naturen, djuren och oss människor. Den lokala regionala och lokala livsmedelsstrategin är vägledande i arbetet.

Centerpartiet har jobbat länge för att skapa bättre förutsättningar för att producera mat men också för mer svensk och lokal mat i kommunens kök. Vi vill att all mat som serveras i kommunens restauranger ska vara lagad från grunden med svenska, gärna lokalt producerad, säsongsanpassad eller ekologiska råvaror. Livsmedel som produceras i Sverige har höga krav på djurskydd, låg användning av antibiotika och låg påverkan på klimatet i form av transporter och annat.

Samtidigt som kommunen väljer att köpa svenskt och lokalt producerat behöver den gröna näringen ges rätt förutsättningar för att producera och leverera råvaror. Lokalt måste det finnas goda förutsättningar att bedriva verksamhet. Tillgång till mark är en sådan förutsättning. Vi ser tyvärr med oro på hur övriga partiers ensidiga fokusering på bostäder och annan verksamhet riskerar att slå ut den lokala produktionen. Vi vill ge den gröna näringen förutsättningar att växa. Det gör vi genom att tydligt skydda produktiv jordbruksmark i kommunen.

Lokala upphandlingar spelar också en viktig roll och här behövs det tydliga upphandlingsdirektiv och kriterier. Tårtbitsupphandling behöver användas i större utsträckning än idag och upphandlingsenheten behöver ges tydliga direktiv att verka för att även lokala producenter ska kunna konkurrera och lägga anbud.

Krisberedskap

I Kungsör vill vi arbeta för

 • stärkt kris- och krigsberedskap i händelse av kris.
 • en plan för klimatanpassning.
 • en beredskapsplan för livsmedels- och energiförsörjning.

Klimatförändringar, extremväder, pandemier, krig och terrorism är några exempel på hot och risker som Sverige står inför. Men också hot mot vår demokrati, vårt öppna samhälle och vårt sätt att leva.

Vårt samhälle måste därför ha en god förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer i syfte att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden. Kommunen har idag en god planering inom detta område men med de förändringar vi ser i vår omvärld behöver kommunen stärka sin förmåga ytterligare för att kunna möta olika typer av kriser.

Händelser av extremväder och klimatkris är ett sådant exempel som behöver ges mer utrymme i kommunens planering. Långvarig torka, översvämningar, skogsbränder och stormar har visat på hur sårbart vårt samhälle är som kan slå ut allt från energiförsörjning till livsmedelsproduktion.

Det behöver finnas en plan för klimatanpassningar och en organisation för beredskap när händelsen väl är framme. Likaså behöver kommunen en plan för livsmedels- och energiförsörjning i händelse av kris. Informationssäkerhet och beredskap för cyberattacker är ett annat viktigt område där kommunen behöver förbättra sin förmåga för att förebygga och motstå händelser.


Grön energi

I Kungsör vill vi arbeta för

 • en energiförsörjningsplan för att säkerställa kommunens energiförsörjning
  på sikt och minska behovet av fossil energi.
 • att energieffektivisera kommunens fastigheter och verka för mer solenergi på kommunens tak.

I omställningen till ett grönt samhälle har energiförsörjningen fått en ökad betydelse och energisystemen behöver ställas om för att bli mer långsiktigt hållbara. För oss är förnyelsebar energi och energieffektiva lösningar vägen fram.

För kommunens del finns det flera åtgärder att vidta för att säkerställa energiförsörjningen och minska behovet av fossil energi i hela kommunen. I första hand behövs en energiförsörjningsplan för att säkerställa kommunens energiförsörjning på sikt.

Solenergin är en förnyelsebar energikälla som kommer att spela en viktig roll i omställningen. Vi vill därför se fler solceller på kommunens tak för att ställa om kommunens energibehov och öka användningen av förnyelsebar energi i hela kommunen. Det måste också bli enklare för människor att producera sin egen el från exempelvis solceller. Förutsättningarna har avsevärt förbättrats men mer kan göras lokalt. Vi vill att bygglovsansökan för solceller blir kostnadsfri och att det tas fram kriterier för när solceller kan sättas upp utan bygglov i detaljplanelagt område.

Bioenergi är en annan viktig energikälla där vi tar vara på avfall och restprodukter för produktion av drivmedel och el. Centerpartiet vill att Kungsör verkar för mer bioenergi som en del av energiförsörjningen.

Gröna transporter

I Kungsör vill vi arbeta för

 • att göra det enklare att välja cykeln.
 • fler avgångar och förbättrad punktligheten inom kollektivtrafiken.
 • utveckla laddinfrastrukturen för elfordon i hela kommunen.
 • att kommunens egna resor ska vara miljövänliga likaså upphandlade resor med skolbuss, färdtjänst och taxi.

Vi vill ha ett miljövänligt resande i kommunen. Oavsett hur vi väljer att resa, måste vi minska utsläppen och satsa på ett miljövänligt resande. Kommunen behöver därför satsa mer på gröna transporter. Vi tror inte att det finns ett transportslag som löser framtida behov utan det kommer att behövas en mix. Cykeln, bussen, tåget och den miljövänliga bilen är alla viktiga.

För att fler ska välja cykeln behövs effektiva åtgärder och Centerpartiet vill både utveckla befintligt vägar och bygga nytt. Gång- och cykelbana till Jägaråsen och Torpa är några exempel. Det behövs också trygga cykelparkeringar och belysta cykelbanor.

Möjligheterna att resa kollektiv måste också bli bättre. Inställda och försenade tåg, försämringar i busstrafik hör till många pendlares vardag. Här måste kommunen aktivt driva på för bättre punktlighet och utökad turtäthet. Möjligheterna för elever att tas sig skolan kollektivt måste också bli bättre. Den höjda kilometergräns som kommunen nyligen infört behöver ses över och slopas så att fler elever kan åka buss i stället för bil till skolan.

För att fler ska välja en miljövänlig bil behöver infrastrukturen för laddning byggas ut i hela kommunen. Vi vill att kommunen tar fram en laddstrategi och initierar ett samarbete med näringslivet.

På samma sätt som det ska vara lätt för invånare att ta sig fram och resa miljövänligt vill vi att kommunen ställer om. Cykeln ska vara det självklara valet i tjänsten, liksom att resa kollektiv. Samtidigt behöver kommunen påskynda utvecklingen till en mer miljövänlig fordonspark. Samma sak gäller för upphandlade resor med så som skolbuss, färdtjänst och taxi.


Återvinning

I Kungsör vill vi arbeta för

 • att insamling av hushållsavfall ska ske i anslutning till hemmet.
 • att service på återbruket förbättras genom utökade öppettider och meröppet.
 • införande av en tjänst för hämtning av övrigt avfall.
 • nyöppning av Fritidsbanken och Rödmyran.

Det ska vara lätt att göra rätt och återvinna och återanvända i den hållbara kommunen. För många är den vanligaste miljöinsatsen att ta hand om och sortera sitt hushållsavfall. Insamlingsplatser runt om i kommunen måste åtgärdas och det måste bli enklare att lämna sitt avfall för återvinning. Centerpartiet vill att sortering ska kunna göras i direkt anslutning till hemmet via så kallade flerfraktionskärl eller optisk sopsortering så att invånare kan sortera sitt hushållsavfall direkt i hemmet. Samtidigt vill vi att möjligheten att välja abonnemangstypen osorterat tas bort.

För att underlätta insamlingen av övrigt avfall vill vi även se utökande öppettider, gärna meröppet på Kungsörs återbruk där invånare kan besöka återbruket även när det inte finns personal på plats. För den som inte har möjlighet att tas sig till återbruket vill vi att en tjänst införs för hämtning direkt i hemmet.

Kommunen själv måste ta sin del av ansvaret och möjliggöra källsortering och återanvändning den egna verksamheten. Kommunens egna anläggningar såsom sporthall, ishall, badplatser etc måste förse med bra sorteringskärl.

Återanvändning och återbruk av material och produkter är en annan viktig del för att minska klimatutsläppen. Vi vill därför att kommunen återigen öppna återvinningsbutiken Rödmyran och utlåningsverksamheten Fritidsbanken som har varit mycket uppskattat av Kungsörbor.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.