Kultur och fritid

 

I kungsör vill vi arbeta för;

  • att möjliggöra spontanidrott i sporthallen och införa en ”allmänhetens sporthall”
  • välskötta promenad- och löparspår, elljusspår och utegym
  • en kulturskola på orten
  • att etablera ett Naturum
  • stärka samarbetet mellan föreningslivet och skolan.
  • ett digitalt bokningssystem för lokaler och idrottsanläggningar
  • att utbudet av mötesplatser ska tillgodose både kvinnors och mäns intressen.
  • Utveckla och modernisera ridanläggningen i Klämsbo

sol-has-bg sol-light-text

Idrottens och civilsamhällets bästa

En aktiv fritid och berikar människors liv, skapar folkhälsa och välbefinnande. Kungsör har idag ett aktivt kultur- och fritidsliv. Föreningslivet spelar här en helt avgörande roll och gör ett viktigt arbeta. Centerpartiet vill uppmuntra detta arbete så att fler vill vara med och bidra.

Idrott och rörelse främjar hälsa, motverkar stress och folksjukdom. Därför vill stärka Kungsör som idrottskommun. Idrotten ska vara tillgänglig för alla, oavsett fysiska förutsättningar och ekonomisk situation. Det måste finnas ett brett utbud med möjlighet att utvecklas.

Barn och ungas idrottande behöver särskilt prioriteras för att främja rörelse och en god start i livet. Vi vill därför se fler möjligheter till spontanidrott för barn och ungas närmiljö såväl som vid etablerade anläggningar.

Idrotten ska också vara inkluderade och jämställd. Tillgång till lokaler, dusch och träningstider ska vara lika för flickor och pojkar, utbud, samt att fördelning av anläggningsinvesteringar ska ses ur ett jämställdshetsperspektiv. Kungsörs ridanläggning är kraftigt eftersatt av kommunen och det vill vi göra något åt.

Kungsörs friluftsområden, naturleder är också viktiga för människors hälsa. Det ska finnas välskötta promenad- och löparspår, elljusspår, utegym så det blir lätt att vistas i och ta del av Kungsörs natur.

Även kulturen bygger hälsa. Det finns idag ett rikt kulturliv i kommunen men barn och ungas möjlighet att utöva kultur måste bli bättre. Vi vill därför se en kulturskola på orten för dans, musik, film, bild och konst.

Kungsörs bibliotek är en central mötesplats. Centerpartiet vill fortsätta utveckla biblioteket med lässatsningar och kulturaktiviteter. Likaså behöver Valskogs möjlighet till biblioteksservice säkras för framtiden.

Studieförbunden och bygdegårdarna bidrar med sin studieverksamhet och sina kulturarrangemang att göra Kungsör till en aktiv kommun och att aktivera invånarna. Vi vill särskilt värna deras arbete som betyder mycket för många.

Kungsör har många pärlor och unika friluftsområden som vi måste bevara och utvecklas. Hit hör bland annat Kungsudden, Lockmora, Kungsörsleden och inte minst hagmarkerna, våra naturreservat och sjönära miljöer. För att öka kunskap och engagemang för vår gemensamma naturskatt vill vi etablera ett Naturum på Kungsudden som erbjuder utställningar, temakvällar och naturaktiviteter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.