Social trygghet


I Kungsör vill vi arbeta för;

  • i samarbete med Region Västmanland etablera en familjecentral
  • en mer närvarande polis och arbeta mer trygghetsskapande i kommunen.
  • minskat missbruk och hjälp till personer i behov av stöd.

sol-has-bg sol-light-text

Trygga familjer är det viktigaste förebyggande arbetet vi kan göra för att bygga trygga vuxna. I Kungsör behövs en familjecentral där kommunal och regional verksamhet finns gemensamt och samarbetar tillsammans med exempelvis öppna förskolan för att träffa och finnas där för föräldrar och barn. Genom familjecentralens arbete får det förebyggande arbetet en tydlig plats och kommunen kan tillsammans med regionen erbjuda ett starkt föräldraskapsstöd med nära kontakter.

Samhället ska vara tillgängligt för alla. Därför får inte funktionsvariationer vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället. Det finns idag en lång erfarenhet av arbete inom funktionsstöd, men det är avgörande för framtiden att en ständig utveckling sker. I Kungsör finns det flera boenden och dagliga verksamheter för personer i behov av särskilt stöd. Den som bor i något av våra LSS boenden ska vara trygg i att få det bästa stödet utifrån sitt behov. Den som deltar i någon daglig verksamhet ska uppleva det stimulerande och positivt. Personal ska erbjudas vidareutbildning inom ny forskning, nya arbetssätt och få möjlighet att utveckla sin kompetens.

Fler människor med funktionsvariation måste utöver stöd och boende även få möjlighet att arbeta och studera. Kommunen måste här göra mer för att möjliggöra deltagande på arbetsmarken. Dels bör kommunen anställa fler personer med funktionsvariationer, men framför allt behövs bättre möjligheter till utbildning och ett stärkt samarbete med näringslivet och arbetsförmedlingen som förmedlar jobb. Möjligheten att driva företag måste också bli bättre

Kungsör ska vara en trygg och säker kommun där ingen står utanför. Det sociala skyddsnätet finns där för dem som är i behov av det. Ingen ska heller känna sig rädd för att bli utsatt för brott och det är viktigt att ta uppkommen oro tas på allvar. Trygghetsskapande åtgärder och en närvarande polis i Kungsör är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Vi ser idag att tillgång på och missbruk av droger är ett stort problem i samhället och så också i Kungsör. Centerpartiet vill ha ett tydligt arbete mot droganvändning och vill att tidiga insatser i samverkan med föräldrar prioriteras. Vi vill att skola och socialtjänst ska samarbeta i samordnade och tidiga insatser. Elevhälsa och öppenvård är viktiga aktörer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.