Västeråsmajoriteten

Centerpartiet sitter under mandatperioden 2022-2026 i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Vi gick till val 2022 på att hitta samarbete med partier som står upp för den liberala demokratin och alla människors lika rätt och värde och som, precis som vi, vill att Västerås ska utvecklas hållbart utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Allt detta såg vi var möjligt i detta styre – som vi valt att kalla Västeråsmajoriteten!

sol-has-bg sol-light-text

För västerås bästa 2022-2026

Efter valet 11 september 2022 valde vi i Centerpartiet att ingå i ett nytt majoritetsstyre i Västerås tillsammans med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Medlemmarna i Centerpartiet gav sitt tydliga stöd till samarbetet på medlemsmöten samt på vår extrastämma i oktober 2022.

– Genom att ingå i det här samarbetet har vi fått stort genomslag för Centerpartiets lokala politik för att snabba på klimatarbetet, utveckla landsbygden, grön tillväxt och hela kommunen med större fokus på jobb, bättre matchning och företagande, ihop med tydliga prioriteringar på förskola, skola och förebyggande arbete, säger Vicki Skure-Eriksson, gruppledare för Centerpartiet Västerås.

Centerpartiet har tre frågor som är extra viktiga för oss och som vi kommer ha stort fokus på att utveckla tillsammans med övriga partier i Västeråsmajoriteten under mandatperioden:

1. Klimatförändringarna är redan här och vi måste öka takten i det lokala klimatarbetet

  • Solceller på alla kommunala fastigheter och en tydlig plan för klimatneutralt byggande.
  • En cykelstrategi för att förbättra hela kommunens cykelvägnät, både i stan och på landsbygden.
  • Så långt som möjligt ersätta upphandlad skolskjuts med mer kollektivtrafik i hela kommunen, vilket kommer gynna både elever och boende på landsbygden.
  • Få fler att åka kollektivt: en översyn av taxesystemet för att i första hand återinföra bussbiljetter med 3-timmarsövergång, 40-resorskortet eller motsvarande och lägre taxor för bland annat pensionärer. Vi inför också fria resor inom kommunen för personer med LMA-kort, dvs personer som finns i asylprocessen eller inom massflyktsdirektivet.

2. En rejäl satsning på landsbygden för att ge lika villkor

  • Vi kommer inrätta ett Landsbygdsråd för ömsesidig dialog med boende, företag och organisationer på landsbygden för att stötta utvecklingen på landsbygden, ge bättre förutsättningar för jobb, livsmedelsförsörjning, grön energi, bättre beredskap, hemtjänst på landsbygden och säkerställa att landsbygdsperspektivet finns med i alla kommunala beslut.
  • Vi kommer avsätta minst 1 miljon per år till Landsbygdsrådet för att utveckla kommunen utanför tätorten Västerås, pengar som kommer kunna sökas av ideella organisationer.
  • Lika villkor innebär också att alla grundskolelever på landsbygden kommer få sin skolplacering på samma sätt som i tätorten och inte efter hur kommunen ritat kartan.

3. Ökat fokus på arbete, företagande och kompetensförsörjning

  • Vi flyttar ansvaret för försörjningsstöd från individ- och familjenämnden till en ny arbetsmarknadsnämnd för att snabbare få ut människor i arbete och egen försörjning, med tydliga mål att minska långtidsarbetslösheten och halvera tiden som människor befinner sig i försörjningsstöd. Det är också en viktig trygghetssatsning att fler barn växer upp i familjer med bättre ekonomi och ser sina föräldrar gå till jobbet.
  • Samverka mer med lokala företag, med fokus på mindre och medelstora företag, bland annat för att bättre kunna kombinera tjänster med språkträning, förbättra matchningen och mota kompetensbrister.
  • 1000 nya sommarjobb till barn och unga från årskurs 6. Jobben samlas i en sommarjobbsbank som skapas tillsammans med företag, organisationer och kommunen och gör det möjligt för unga att tjäna egna pengar istället för att riskera att lockas in i kriminella gäng.

Med de här förslagen på klimatsatsningar, utveckling på landsbygden, kommundelar och företagande skapar vi lokal grön tillväxt och bättre beredskap i hela kommunen. Tillsammans med tydliga prioriteringar på förskola och skola och andra förebyggande verksamheter, samverkan med föreningslivet och övriga civilsamhället ser vi i Centerpartiet stora möjligheter att tillsammans i den nya majoriteten styra kommunen de kommande fyra åren.

Här kan du följa Västeråsmajoritetens arbete på Facebook

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.