Bostäder

När Kungälvs kommun växer krävs fler bostäder. Vi vill bygga fler bostäder och effektivare utnyttja det bostadsbestånd som redan finns.

  1. Bygg på höjden – det är enkel logik att flera våningar gör att fler bostäder får plats på en mindre markyta. Samtidigt går kostnaderna för att bygga ner. Genom att bygga högre kan intresset av fler bostäder tillgodoses samtidigt som mark kan användas till annat – åkermarken kan bevaras och industrin kan utvecklas.

  2. Varvade områden – bostäder i det allmännyttiga beståndet bör inte bara fördelas utifrån antal ködagar utan också utifrån andra faktorer.

  3. Mångfald i beståndet – i kommunen ska det finnas möjligheter att bo i olika typer av boende såsom hyres – och bostadsrätter, egnahemstomter och intensiv stadsmiljö i centrala Kungälv och på de mindre orterna. Kommunen påverkar detta genom planläggning.

  4. Nyttja landsbygden på rätt sätt – vi vill att det ska vara enklare att omvandla fritidsbostäder till permanent boende.

  5. Planlägg landsbygden på rätt sätt – Vid planläggning av områden på landsbygden skall dessa i huvudsak inte placeras på jordbruksmark.

  6. Prioritera upp omvandlingsområdena – utvecklingen av dessa får inte hamna än mer efter. Utbyggnaden av Vatten och Avlopp ska fortsätta. Planeringen ska vara effektiv och inkluderande. Det ska vara möjligt för de hushåll som redan löst sitt avlopp genom gemensamhetsanläggning att ansluta sig tillsammans.

  7. Separat bostadskö för unga – unga är en av de mest utsatta grupperna på bostadsmarknaden. Det är svårt för exempelvis företag och idrottslag att attrahera och bevara kompetens och talang i kommunen då dessa personer inte hittar någon dräglig bostad och helt enkelt flyttar vidare.

  8. Planera bostadsområden utifrån infrastruktur –Vi vill börja i rätt ände med byggandet. När nya områden planeras ska det finnas förutsättningar att faktiskt leva på ett gott sätt i kommande områden, exempelvis genom att det finns infrastruktur, kollektivtrafik eller säkra cykelvägar.

  9. Tillgång till bostäder – Det behövs en god framförhållning och långsiktig planering så att alla som vill bo här kan göra det.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.