grön och hållbar tillväxt

För oss är det hela den geografiska kommunen som är i fokus. Att bara se till förvaltningskommunens utsläpp räcker självklart inte för att bli en hållbar kommun.
Förvaltningens mandat är att förvalta det gemensamma, för vårt bästa. Det kräver tillitsfullt samarbete med medborgarna. 

 • Väl genomtänkt och rätt dimensionerad infrastruktur
 • Attraktiva och tillförlitliga alternativ för resande och pendling
 • Bra och stabila förutsättningar för distansarbete
 • Tillförlitlig och grön energiförsörjning
 • Bra förutsättningar för små och medelstora företag
 1. Kommunen växer, både vad gäller antalet medborgare och företag.
  Tillväxten behöver ske med omsorg. Vi vill värna om kommunens historiska karaktär och blandningen av landsbygd, serviceorter och en centralort. Vår infrastruktur behöver utvecklas och dimensioneras för att kunna bibehålla och förbättra flödena i kommunen. Här behöver kommunen medverka tillsammans med Trafikverket. En viktig fråga för oss är att vi värnar vår odlingsbara mark.
 2. Med vår närhet till Göteborg så är behovet av attraktiva och tillförlitliga alternativ för resande och pendling viktigt.
  Vi vill aktivt arbeta tillsammans med Västtrafik och andra aktörer för att ge oss så effektiva och gröna pendlingsalternativ som möjligt.
 3. För klimat och stabilitet är en tillförlitlig och grön energiförsörjning väsentlig.
  Vi vill verka för att all nyproduktion, kommunal som privat, förbereds för och används för placering av solfångare. Även en utveckling av land- och havsbaserad vindkraft är viktiga energikällor för att trygga en snabb omställning till ett allt mer elektrifierat samhälle. Här behövs en genomtänkt energiplan för att förutse medborgarnas kommande behov och var framtida flaskhalsar uppstår, så att till exempel rätt dimensionerade ledningar grävs ner. Vi anser att kommunen även skall utreda behovet av energilagring.
 4. Vi vill också säkerställa en planerad och snabb övergång för kommunala fordon till eldrift.
  Kommunen behöver redan nu uppgradera den egna fordonsflottan till elfordon, för att motsvara fossilfritt 2040. Tidigare har detta stoppats på grund av bristande laddinfrastruktur. Ett behov är snabbladdarinfrastruktur utanför E6:ans närhet. Behovet är gemensamt för kommunen, medborgarna och lätta fraktfordon för hantverkare och hemleveranser. Därför skall det göras öppet för alla i samarbete med någon av marknadens aktörer. Placeringar som Vävra, Diseröd och Kärma. skulle täcka kommunen bra geografiskt.
 5. Valet av privatfordon är individuellt, men de är den största geografiska utsläppskällan.
  Här är kommunens roll att förutse behov av avgörande betydelse för medborgarna.
  Vi vill verka för att fler skall välja eldrift eller andra miljövänliga alternativ som är hållbara under fordonets livstid
 6. Kollektivtrafik skall också vara ett individuellt val.
  Här är kommunens roll att förutse behov av avgörande betydelse för medborgarna för att åstadkomma bra val. Kommunen skall också företräda medborgarna i arbetet med regionala planer. En lika viktig del är att planera förskolor och skolor så föräldrarna inte behöver bil. Det är också viktigt att kommunen som största lokala arbetsgivare underlättar för dem som väljer att jobba nära hemmet så att de kan gå eller cykla till arbetsplatsen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.