Lärande och meningsfull fritid

Lärandet är livslångt, men grunden läggs när vi är barn. I en allt mer föränderlig värld behöver den utbildning vi ger våra barn tjäna som en stabil grund för lärande genom hela livet.

Vi behöver en sund miljö för lärande, där trygghet och nyfikenhet stimulerar ökad kunskap. Alla behöver ges rätt förutsättningar för ett lärande genom livet. En meningsfull och aktiv fritid är en möjliggörare för ett aktivt lärande.

 • En skolmiljö för våra barns bästa, baserat på var och ens förutsättningar
 • En arbetsmiljö som motiverar och stimulerar pedagoger
 • Eftergymnasialt lärande genom livet
 • En aktiv och meningsfull fritid, med fokus på våra barn, ungdomar och äldre/seniorer
 • En känsla av närhet och tillgänglighet till våra olika aktivitets-, sport- och fritidsområden
 • Skolmiljön skall vara för våra barns bästa, där rätt förutsättningar ges för studier och aktivt lärande.
  Utgångspunkten för hur skolmiljön utformas och pedagogiken tillämpas skall vara barnen och deras behov. Alla har inte samma förutsättningar och där behov finns så skall det finnas tillgång till stöd i form av speciallärare, skolsköterskor och kuratorer. Detta stöd skall utformas med respektive barns behov som utgångspunkt. Ett exempel på ett utökat stöd är att säkerställa tre pedagoger per två klasser. Skolmiljön skall stimulera elevers nyfikenhet och vilja att lära mer.

 • Skolan är också en arbetsmiljö för dem som varje dag arbetar med våra barns utveckling och lärande.
  En bra och positiv arbetsmiljö motiverar och stimulerar skolans pedagoger och elever, samt bidrar till en mycket högre grad av stabilitet för både lärare och elever. De som arbetar i skolan skall motiveras och stimuleras, känna glädje över att gå till jobbet och uppleva att de har rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra arbete. För att åstadkomma detta vill vi möjliggöra tillgång till fasta vikarier, helst per skolhus. Det skall finnas möjligheter att snabbt anpassa miljö och utbildning för de elever som har särskilda behov och ett tidigt stöd från specialpedagoger och kuratorer skall kunna ges.
 • Behovet av att lära är inte begränsat till vår tid i skolan.
  Med en allt snabbare utvecklingstakt i samhället, där till exempel digitalisering och den nya elektrifieringen är väsentliga drivkrafter, är behovet av att lära livslångt. Vi behöver därför fortsätta utveckla och utvidga möjligheterna till eftergymnasialt lärande inom kommunen. Det kan handla om praktisk vidareutbildning i form av KY-utbildningar, där kunskap om ny teknik behöver komplettera sedan tidigare erhållna färdigheter. Mer teoretiska områden kan man ta del av via distansutbildningar, men kan kompletteras med lokalt uppsatta studiegrupper. Vi behöver aktivt arbeta med att föra ut ny kunskap till alla åldersgrupper, liksom till individer med särskilda behov. Samhällets utveckling skall vara tillgänglig för alla. Lokalt är det av största vikt att vi stödjer våra studieförbund som är en viktig kugge i det livslånga lärandet.
 • En aktiv och meningsfull fritid är sannolikt viktigt för de flesta, inte minst för våra barn, ungdomar och äldre.
  Det finns redan idag ett rikt utbud vad gäller olika idrotts- och kulturaktiviteter, som såväl yngre som äldre har möjlighet att ta del av. Vi vill bidra till en fortsatt utveckling av dessa aktiviteter, samt hur de eventuellt kan kompletteras för att ännu fler skall kunna och vilja ta del av dem. En aktiv och meningsfull fritid kan bidra till ett bättre lärande i skolan, minskat utanförskap och bättre hälsa.
 • Det skall finnas en känsla av närhet och tillgänglighet till våra olika aktivitets-, sport- och fritidsområden.
  Alla bor inte i direkt anslutning till de områden där man vill aktivera sig, men avstånd skall inte vara skälet till att man är inaktiv. Vi behöver se över och utveckla möjligheterna till att man, oavsett var man bor i kommunen, har goda möjligheter att ta sig till önskade aktivitetsområden.
 • Högstadieskolor i hela kommunen.
  Vi vill att det ska finnas skolor i hela kommunen. Ungdomar ska inte behöva åka timtals varje dag för att ta sig till och från skolan. Vi säger nej till en central högstadieskola.

 • Respektera lärandet .
  Vi vill verka för att minska antalet administrativa timmar för lärarna och ge dem större möjlighet att ägna sig åt att undervisa.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.