Ökad trygghet

Trygghet är ett av våra mest grundläggande behov och kommer i många olika skepnader. Genom livet förändras vårt behov av trygghet beroende på vem vi är, vår livssituation och vad som händer i vår omvärld.

Trygghetsskapande åtgärder behöver löpande utvärderas och prioriteras. Mycket av arbetet är långsiktigt, men i samband med en kris behöver det finns förberedda planer och åtgärder att aktivera.

 
 • Trygga boenden med nära vård för våra äldre
 • Säkra och stimulerande skolmiljöer för elever och skolpersonal
 • Trygga och attraktiva boende- och friluftsområden
 • Genomtänkt och väl förberedd kris- och katastrofhantering
 • Trygghet i nära relationer

 • Våra äldre har förtjänat möjligheten till ett tryggt boende.
  Vi behöver därför förbättra möjligheten till trygghetsboenden för 70+ i alla kommundelar, genom att stimulera och möjliggöra privata initiativ, med nära koppling till hemtjänsten. I tillägg till detta behöver vi också förbättra samordningen mellan olika vårdgivare, för en mer effektiv och nära vård. Utgångspunkten för den nära vården skall vara vårdtagarens bästa. Som en del i detta vill vi därför att det skall finnas ett mål om maximalt 10 vårdare per vårdtagare i det ordinarie schemat.
 • Skolmiljön skall vara en säker och stimulerande arbetsplats för elever och skolpersonal.
  Elever med särskilda behov skall ges möjlighet till tidiga insatser för att säkerställa en positiv och utvecklande tid i skolan. Detta skall åstadkommas med tidig och inkluderande dialog med vårdnadshavare, samt förbättrande stödmöjligheter till vårdnadshavare när behov finns. Tillgången till specialpedagoger i det dagliga lärandet är en annan viktig faktor, där skolledningen skall ges nödvändiga möjligheter. Förutom att detta stärker de elever som har särskilda behov, så bidrar detta också till en förbättrad studie- och arbetsro för lärare såväl som för övriga elever.

 • Det är viktigt att våra boende- och friluftsområden upplevs som trygga.
  Vi behöver löpande inventera och utvärdera var vi upplever att det finns otrygga områden. Dessa skall i mesta möjliga mån byggas bort. Där det behövs skall god belysning och sikt säkerställas. Ett exempel på detta är ett belyst och tillgängligt promenadstråk längs älven och Gärdesbäcken i centrala Kungälv. För varje kommundel behöver vi ha liknande ambitioner.
 • Klimatförändringarna, kriget i Ukraina och risken för prishöjningar och brist på livsmedel och energi. Allt skapar ny otrygghet.
  Vi behöver därför värna om och förbättra den kommunala självförsörjningsgraden av livsmedel och energi. Solenergidelen kan lätt ökas. Vi föredrar att de placeras på industritak före åkermark. Självklart borde det nya fjärrvärmeverket även ha stor kapacitet för elproduktion.
  Vi vill att kommunens upphandligsrutiner görs om så att lokala livsmedel och varor inte utesluts. Vi behöver också aktivt arbeta med att se över och utveckla de planer som behövs i en krissituation.
 • Alla skall kunna känna sig trygga i sina nära relationer.
  Ingen, absolut ingen, ska behöva vara rädd för någon som man är, eller har varit, tillsammans med. Men våld i nära relationer är ett akut, brett samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Det är oacceptabelt att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem.
 • Ökad kontinuitet.
  Kommunen ska driva en fungerande personalpolitik så att antalet lärare, rektorer, handläggare och vårdgivare som en brukare träffar kan minskas.
  Trygghet är att veta vem som tillgodoser ens behov.
 • Motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.
  Det är viktigt att tidigt fånga upp ungdomar som är i riskzonen för att radikaliseras och ansluta sig till extrema grupper, såväl religiösa som höger – och vänsterextrema. Det är viktigt att kommunen bedriver verksamhet för att motverka radikalisering.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.