Boende och rekreation

Bild

Med ett perfekt läge i Göta Älvdalen är möjligheterna för turism i princip obegränsade. Vi vill vara med och medverka till att Lilla Edet blir ett av Västsveriges större turistområden. Med Lödöses historia, Thorskogs slott, laxfisket i Lilla Edet och den vackra naturen i Hjärtum finns alla möjligheter för detta.

Nulägesbeskrivning

Planeringen för utveckling av kommunen har helt avstannat. Det har inte gjorts några nya detaljplaner och de projekt som genomförts är projekt som påbörjats i och med detaljplaner som togs under förra mandatperioden. Den fördjupade översiktsplanen för Lödöse är kraftigt fördröjd och man tar inte tillvara på södra kommundelens möjligheter. 

Framtidsvision

Det ska vara attraktivt att leva och bo i alla delar av Lilla Edet kommun. Vi ska ha en befolkningsökning om minst en procent varje år. God service och tillgång till bra rekreationsområden i alla kommundelar är en självklarhet. Lilla Edet ska vara en attraktiv turistkommun i Västsverige. 

Centerpartiet vill:

 • Att det anläggs bra gång- och cykelvägar i hela kommunen. Det ska anläggas/färdigställas cykelvägar Västerlanda-Ström, Prässebo-Lödöse, Lödöse-Göta, Lödöse-Södra station samt Hjärtum-Ström.
 • Uppföra gatubelysning längs stråk som gång- och cykeltrafikanter använder ofta. 
 • Verka för ett levande och attraktivt centrum med god tillgång till handel och service. 
 • Öka tillgången till bredband genom stimulans till bredbandsutbyggnad och att ta fram en bredbandsstrategi.
 • Återuppta satsningarna i södra Lödöse så att området når sin fulla potential.
 • Se över möjligheterna att nyttja de älvnära lägena som rekreations- och bostadsområde i större omfattning.
 • Öka samverkan mellan kommunen, företag och föreningsliv i syfte att lyfta Lilla Edet som turistkommun.
 • Stimulera byggande av små och billiga lägenheter som passar unga.
 • Påverka Västragötalandsregionen för en attraktiv kollektivtrafik i hela kommunen.
 • Upprätta en plan för Inlandsön.
 • Genom handelsstråk och rekreationsområden binda samman Ström och Lilla Edet.
 • Tillåta strandnära byggnation i större omfattning.
 • Bygga bostäder nära Lödöse södra station.
 • Verka för en pendelparkering i Lilla Edet centrum.
 • Verka för att det byggs hyresrätter i södra Lödöse.
 • Prioritera snöröjning av cykelvägar.
 • Verka för att ingen ny stor kraftledning dras genom kommunen.
 • Uppföra en vänthall vid Lödöse södra station.
 • Att kommunens vägar kontinuerligt underhålls så att de hålls i ett gott skick och inte förstörs.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.