Politisk oenighet hotar klimatet

Klimatkrisen kan inte längre skjutas på framtiden. Vi befinner oss i en allvarlig situation där regeringens största parti inte stöder klimatmålen och där företrädare till och med förnekar klimatkrisen. Detta är oacceptabelt och hotar inte bara vårt klimat utan även Sveriges konkurrenskraft.

För att industrin ska lyckas ställa om från fossilberoende till att bli fossiloberoende, måste vi lösa utmaningarna med vår elförsörjning och kapacitetsbrist. Sveriges energiproduktion måste byggas ut i en mycket snabbare takt än tidigare förväntat.

Som politiker har vi ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för företagen att genomföra denna omställning. Annars kommer investeringar att flyttas till länder där bättre förutsättningar finns.

Det största hindret mot mer förnybar energi är kulturkriget mellan kraftslagen. Det nuvarande läget gynnar ingen, särskilt inte de som kan bygga ut på marknadsmässiga villkor. Vi måste förändra den debatten.

Med Centerpartiets nya klimatprogram kan vi göra skillnad. Det handlar bland annat om att

  • Vi måste påskynda utbyggnaden av vindkraften, och underlätta installationen av solceller och privatpersoners försäljning av solenergi till elnätet. Förbättra möjligheterna att skapa lokala energigemenskaper. Begränsningen om tio kärnkraftsreaktorer tas bort, men kärnkraftsaktörerna måste själva bära kostnaderna för säkerhet, avfallshantering och olycksförsäkring. Platsbegräsningen för kärnkraft finns kvar.
  • Vi behöver fungerande ett ersättningssystem för markägare, närboende och kommuner för att fler ska vilja bidra till utbyggnaden av mer elproduktion. Fastighetsskatten på elproducerande fastigheter bör gå fullt ut till kommuner och regioner.
  • Staten måste ta ansvar för finansieringen av anslutningar för storskalig fossilfri elproduktion till elnätet.
  • Satsa på energilagring, exempelvis batteri och vätgas, och lagring av överskottsenergi från vindkraft, industrier eller kraftvärmeproduktion.
  • En kriskommission bör tillsättas för att se över lagstiftningen och tillståndsprocesserna, med en handläggningstid på högst två år.
  • Vi behöver en ny utredning för att reformera miljöbalken så att den bättre balanserar hänsynen till både miljö och klimat.
  • Sverige bör införa villkorade tillstånd från Försvarsmakten på samma sätt som Danmark gör, där försvarets intressen tas i beaktning vid utbyggnad av vindkraft.

Beställ klimatprogrammet här