Grönblå samverkans budget 2018

 

En stor ny satsning på vårdens medarbetare samt fortsatt satsning på vårdens omställning och tillgängligheten, det är de tyngsta beskeden i budget 2018 för Västra Götalandsregionen.

GrönBlå Samverkans budgetförslag som presenterades idag följer i allt övrigt den plan för mandatperioden som lades fast redan vid tillträdet. Den bygger på långsiktighet, kontinuitet och framtidstro och tack vare att målen om stark och god ekonomi samt balans i verksamheterna till stor del uppnåtts finns förutsättningar för satsningar trots att prognoserna över ekonomin 2018 och framåt tyder på en oroväckande inbromsning.

Satsning på medarbetarna inriktas i huvudsak på dem som har sjukhusen som arbetsplats. Den politiska majoriteten vill premiera alla som jobbar i patientnära arbete. Det är en långsiktig satsning med ambitionen att fördubbla ersättningen för de som arbetar nätter och helger. Samtidigt fortsätter arbetet med insatser för förbättrad arbetsmiljö och förbättrade arbetstidsmodeller.

–  Regionens starka och stabila ekonomi, som vi arbetat målinriktat för är en stor tillgång. Den möjliggör starten på en satsning på vårdens medarbetare som vi inleder 2018 med en kvarts miljard. Vi kan även fortsätta förstärkningen på akutsjukvården. Trots de stora satsningar som hittills gjorts på akutsjukvården är vi dock inte nöjda med utfallet. Väntetiderna på akutmottagningarna är fortfarande för långa liksom köerna till vården generellt och det är inte acceptabelt. Vi har därför initierat ett särskilt fokus på frågorna i hela organisationen kring tillgänglighet eftersom det är högprioriterat att lösa detta för invånarna i Västra Götaland, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

De historiskt stora satsningarna på kollektivtrafik fortsätter, fler än någonsin reser med oss och fler ska det bli. Vi avsätter dessutom pengar för att på sikt kunna öppna fler tågstopp på landsbygden, säger Birgitta Losman (MP), regionråd och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Vi satsar även på hållbara transporter, det är dags att i samverkan med den västsvenska industrin får ner utsläppen från de tunga vägtransporterna.

–  Detta är en offensiv budget som innehåller flera viktiga insatser för hälso- och sjukvården. Jag tänker främst på de betydande resurser vi nu tillför sjukvården för att klara av att ställa om vården, med fokus på den nära vården. Vi fortsätter också vår satsning på att korta köer och stärka tillgängligheten, inte minst på sjukhusens akutmottagningar. Jag är övertygad om att 2018 blir det år då vi ser en avsevärd förbättring av vårdens tillgänglighet, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

–  Anslagen till miljönämnden ökar under 2018. Det möjliggör fortsatta satsningar för en fossiloberoende region och ett aktivt miljöarbete på sjukhus, vårdcentraler och regionens skolor, säger Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande i miljönämnden.

–  Det stora tillskottet till psykiatrin om en kvarts miljard per år ligger fast. Men nu går vi också vidare med en nödvändig förstärkning av första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta är en viktig del av omställningen av vården som gör det lättare att möta patienterna närmare och tidigare, vilket skapar bättre förutsättningar för att förebygga psykisk ohälsa, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen.