Utveckla nya enheter med enklare samtalsstöd för vuxna

Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna, påpekar Cecilia Andersson.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka – framför allt bland unga och kvinnor. Orsaken är komplexa och bottnar i en rad faktorer. Det kluvna samhället, där vissa grupper befinner sig i arbetslöshet och utanförskap, spelar stor roll. För unga är bristerna i den svenska skolan, mobbing, dålig självkänsla och problem inom familjen några viktiga orsaker. Kvinnors psykiska ohälsa tros även ha koppling till effekterna av dagens familjebildningsmönster. Samtidigt som kvinnor i genomsnitt utför fem timmar mer obetalt arbete under en vecka jämfört med män, arbetar många mammor heltid.

Antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Det är lättare psykiska tillstånd, som exempelvis stressymptom, som står för den största ökningen. Kvinnor är överrepresenterade i denna grupp. Tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symtom för omkring 90 procent av alla sjukskrivningar kopplade till psykiatrisk diagnos. Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna. Tillgängligheten till terapi och samtalsstöd är idag alltför dålig och väntetiderna för att få kvalificerad hjälp är fortfarande alltför långa på många håll. Ett grundproblem handlar om den rådande kompetensbristen inom psykiatrin. Människor med lättare psykiska tillstånd är dock inte alla gånger i behov av att träffa specialist, utan kan bli hjälpta genom enklare samtalsstöd. I synnerhet är detta sant då problemen ännu inte har gått så långt att sjukskrivning behövs. Centerpartiet vill därför utveckla nya enheter som finns nära och kan möta personer tidigt ett komplement till mer specialiserad psykologisk behandling. I praktiken innebär det att patienterna inte nödvändigtvis träffar en specialist utan kan även få enklare samtalsstöd av samtalsterapeut.

Centerpartiet har tillsammans med Grönblå samverkan i regionen lagt ett stort fokus på psykisk ohälsa innevarande mandatperiod. Enheten för ungas psykiska hälsa, som startade 2017 vid Södra torget, är ett resultat av det arbetet. Det finns idag ett tiotal enheter runt om i regionen där barn, unga och föräldrar kan få kvalificerad hjälp och stöd. Centerpartiet ser mycket positivt på dessa enheter då det ökat tillgängligheten betydligt och vill gärna se fler enheter.

Med erfarenhet från dessa enheter tillsammans med Hallands arbete med snabbspår och Kalmars arbete med vårdval inom första linjens psykiatri så är vi redo att ta nästa steg och utveckla nya enheter med både enklare samtalsstöd och mer kvalificerad hjälp för vuxna.

Cecilia Andersson (C)

Brämhult, kandidat till regionfullmäktige