FLER DRIFTSFORMER OCH MODERNA IT-SYSTEM VIKTIGT FÖR VÅRDEN

Vi som är valda folkvalda för att fatta beslut om sjukvårdens inriktning ska peka på brister. Men vi måste också förklara samband och ge besked om sjukvårdens inriktning. Socialdemokraterna ger sällan besked vad de ska göra åt vårdköerna. De gnyr över bristerna. Det beror på att de i grunden avfärdar den inriktning som skulle kunna korta köer, flytta vården närmare patienterna, minska personalbristen och öka produktiviteten. Det menar regionrådet Kristina Jonäng (C), samt de fyra övriga toppkandidaterna för Centerpartiet i regionen; Cecilia Andersson, Gunilla Druve Jansson, Aida Karimli och Emina Music.

(S) avfärdar förslag men gnyr samtidigt över dålig vård men presenterar inga egna förslag, det menar Kristina Jonäng, regionråd och övriga toppkandidater i en artikel på GöteborgsPostens debattsida.

Vårdköerna kan öka av tre skäl. Antingen på grund av för lite resurser i vården, brist på personal eller dålig produktivitet på grund av administrativa orsaker. Vi menar att en stor del av bristerna i sjukvården beror på gamla metoder, ineffektiva administrativa system och särskilt alltför dålig modernisering av IT-system. Personalen riskerar att bli fast i byråkrati och föråldrade datasystem, istället för att möta patienter och korta vårdköer.

Här i Västra Götalandsregionen har vi haft en god tillväxt, hög sysselsättning, stora skatteintäkter och rejält med resurser till sjukvården de senaste åren. Vi tar emot nästan 20 000 besök i sjukvården varje dag och tilldelar sjukvården ungefär 40 miljarder kronor årligen. Vi har tillfört sjukvården i Västra Götaland 6,5 miljarder kronor extra under de senaste fyra åren. I det stora hela är det en god vård som bedrivs. Men det finns brister. En del av de senaste årens nyanställningar leder knappt till mer utförd vård, även om antalet väntande nu sjunker.

Det är olyckligt att tillgängligheten knappt förbättras eftersom en ökande och en allt äldre befolkning innebär ökat vårdbehov samt fler patienter med allt mer komplicerade sjukdomstillstånd. Exempelvis ökar den psykiska ohälsan.

Vi utför en stor andel av sjukvården i egen regi. Alla de stora sjukhusen utom Lundby sjukhus har regionen eget driftsansvar för. Ibland lägger vi ut uppgifter på Carlanderska sjukhuset i Göteborg och vi har sedan några år tillbaka upphandlat öppenvården på de mindre sjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors. Ungefär hälften av primärvården bedrivs av privata aktörer, exempelvis av Praktikertjänst, Bräcke Diakoni och Capio. Centerpartiets uppfattning är att vi ska fortsätta att främja privata aktörer inom vårdsektorn. För att privata aktörer ska kunna avlasta den offentliga vården när den når kapacitetstaket krävs långsiktiga relationer och mer stabila överenskommelser med de privata aktörena.

Socialdemokraterna som ägnat en stor del av valrörelsen åt att gny över dålig vård avvisar fler privata alternativ och ägnar sig emellanåt åt ren skrämselpropaganda om privat vård. Vi som är folkvalda regionpolitiker besöker ofta vården, både den i egen drift och den som utförs privat. Båda är i princip lika bra, håller hög kvalitet och bidrar till valfrihet för den enskilde patienten.

Det som ofta brister i sjukvården är de administrativa systemen, särskilt IT-lösningar som är föråldrade. Västra Götalandsregionens ledning, där Centerpartiet ingår, har beslutat om stora satsningar i miljardklassen för att byta ut alla gamla datasystem och ersätta dem med moderna IT-miljöer som både underlättar för vårdpersonal som letar i journaler eller för patienter som snabbt vill kunna boka läkarbesök på nätet och få påminnelser via sms. Socialdemokraterna beklagar sig över att vården fungerar dåligt och köerna växer, men de avstår att avsätta medel för IT-investeringar i sin budget.

Det är lätt att dras med i problembilden i vården. Men det gäller också att se allt positivt som görs för att utveckla vården. Sjukvårdspersonal anstränger sig till det yttersta varje dag. De behöver uppbackning, av bättre IT-stöd och ibland avlastning genom fler utförare. Om det saknas stöd till vårdpersonalen ökar ineffektiviteten, vi får personalbrist och köerna växer. Socialdemokraterna vill varken stödja vårdpersonalen genom fler driftsformer eller genom bättre IT-lösningar i vården. Det är anmärkningsvärt. Centerpartiet vill framåt, för en bättre sjukvård i hela Västra Götaland.

Kristina Jonäng, (c) Uddevalla
Regionråd
Cecilia Andersson, (c) Borås
Ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Gunilla Druve Jansson, (c) Skara
Ersättare i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Aida Karimli, (c) Ale
Kandidat till regionfullmäktige
Emina Music, (c) Göteborg
Kandidat till regionfullmäktige