Smart hållbar regional utveckling, skapar bättre möjligheter i hela Västra Götaland!

Nu har Regionutvecklingsnämnden (RUN) antagit detaljbudgeten för 2020 och den visar tydligt riktningen att en hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden i Västra Götaland. Några av målen för regionens insatser är framgångsrika företag, nya jobb, förbättrade kommunikationer, ett rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan. Kristina Jonäng (C) är ordförande i RUN och vi finner även Frida Nilsson (C) i nämnden som ersättare.

Regionutvecklingsnämndens regionbidrag uppgår till totalt 828,4 miljoner kronor (mnkr). RUN hanterar också ett statligt anslag på ca 66 mnkr. Nytt är att RUN avsätter 3,2 mnkr till underhåll och investeringar i Dalslands kanal som ett led i att stärka besöksnäringens infrastruktur i Dalsland.

Turism och landsbygdsutveckling är angeläget för regionen. Det är en del eftersatta saker som behöver tas itu med vid Dalslands kanal för att den ska kunna locka fler besökare, säger Kristina Jonäng. Vi är tillsammans med Dalslandskommunerna, Årjäng, Vänersborg och Region Värmland stiftare och delar på gracerna. Det extra stödet bygger på att de andra stiftarna också gör en extra ansträngning med olika former av kringaktiviteter under de här åren.

Film i Väst tillförs 6 mnkr till fortsatt satsning på produktionsrabatter för filmproduktioner. För att underlätta teknikskifte inom transportområdet förstärks budgeten för hållbara transporter med 10 mnkr.

Science Parks och Science Centers.
I alla delregioner finns viktiga strukturer för utveckling och innovation för näringsliv och forskning, genom Science Parks där Västra Götalandsregionen är huvudfinansiär, men även för barn och utbildning, genom Science Centers.

Västra Götalands sex science parks är innovationsmiljöer där entreprenörer, företag, akademi och offentliga aktörer samverkar för att möta samhällsutmaningar och generera hållbar tillväxt för Sveriges konkurrenskraft. Flera stora nationella satsningar har de senaste åren placerats i de västsvenska innovationsmiljöerna, ett kvitto på vilken betydelse som miljöerna har för att kraftsamla och attrahera kompetens och kapital till Västsverige.

På Lindholmen lanserade regeringen dels en testbädd för elektromobilitet i samverkan med RISE, Chalmers och industriparter med en förväntad investering på 1 miljard kronor, dels AI Innovation of Sweden med en finansiering på 100 miljoner kronor per år i tio år. En tredje satsning på Lindholmen var Trafikverkets Triple F, ett forsknings- och innovationsprogram för att sänka koldioxidutsläppen från godstrafiken i Sverige, en satsning på cirka 400 miljoner kronor över tolv år.

Borås science park fick uppdraget att koordinera en samverkansplattform för hållbara textilier med en finansiering från regeringen om 40 miljoner kronor under fem år. Verksamhetsbidraget inkluderar satsningen Smart textiles som regionutvecklingsnämnden medfinansierat i mer än tio år och som utvärderats av Vinnova med mycket goda resultat.

Verksamhetsbidragen från Regionutvecklingsnämnden utgår enligt följande: Science Park Borås får 6 500 000 kr i verksamhetsbidrag. Science Park Skövde 10 300 000 kr. Lindholmen science park får 8 500 000 kr. Johanneberg Science Park får 4 000 000 kr. Innovatum AB får 10 050 000 kr och Sahlgrenska Science Park 4 409 213 kr.

De Science Centers som finns är Universum (7 548 000 kr i verksamhetsbidrag), Navet Science Center (1 989 000 kr), Innovatum Science Center (2 346 000 kr), Balthazar Science Center (1 173 000 kr), Molekylverkstan Science Center (663 000 kr) och Dalénium Science Center (1 173 000 kr). Science Centers får också ca 6 mnkr i tillkommande anslag för en tidsbegränsad särskild satsning på att: Genomföra riktade insatser för fullföljda studier. Stärka samverkan mellan science centers i Västra Götaland. Säkerställa kvalitet i utvecklingsarbetet för science centers.