Vi behöver stoppa spridningen av granbarkborren nu!

Spridningen av barkborren i den svenska skogen har varit mycket stor under de senaste åren. Tidningen ATL rapporterar att 2020 års skador av granbarkborre är rekordstora, och risken är att det blir lika illa nästa år. Nu ställer riksdagsledamot Mikael Larsson, C, frågan till regeringen om hur barkborren ska bekämpas och inte spridas från naturreservat och andra skyddade områden till privat ägda skogar?

Skogen är viktig för Sverige ur flera aspekter, både som biobränsle, sågat virke och exportvara. Skogen är därför viktig att skydda och utveckla. Skadeinsekten orsakade under 2020 de största skadorna som uppmätts hittills i Sverige, enligt inventeringen som SLU har gjort på uppdrag av Skogsstyrelsen.

I sin fråga till regeringen skriver Mikael Larsson: Staten äger och förvaltar stora mängder skog, såväl produktiv skog som naturreservat och skyddade områden. I och med detta är det viktigt att staten är lika bra som de privata markägarna på att bekämpa barkborren. En viktig aspekt i detta är också att man där staten har skog eller naturreservat och där barkborren är upptäckt bekämpar denna så att den inte sprider sig till privata skogsägare, vars mark kanske gränsar till statligt ägda skogar.

Avser ministern att verka för att barkborren ska bekämpas och inte spridas från naturreservat och andra skyddade områden till privat ägda skogar?

Larsson inväntar svaret.

Följ utvecklingen kring den inskickade frågan här.

Läs hela artikeln om problemen med angripen skog här.