C: En skola som ger barnen lika möjligheter

Alla skolor ska vara bra skolor. Centerpartiet går nu fram med flera förslag för att elever i hela landet ska få en bra skolgång och en möjlighet att lyckas, där kunskapsresultaten höjs och skolvalet bevaras.

– Skolan ska skapa möjligheter för alla barn att lyckas. Därför måste vi nu såväl förbättra skolvalet som stärka läraryrket, samtidigt som vi ställer höga och tydliga krav på huvudmännen. VI måste skapa en skola som utjämnar livschanser, säger partiledare Annie Lööf.

Kunskapsresultaten i Sverige har sjunkit de senaste decennierna. Var sjätte elev klarar inte grundskolan och var fjärde elev lämnar gymnasiet utan fullständiga betyg. Elevens adress och bakgrund spelar allt större roll för skolresultatet. Samtidigt arbetar de skickligaste lärarna på skolor med lättare förutsättningar, medan lärare på skolor med stora utmaningar, ofta i mer utsatta områden, i större utsträckning är obehöriga.

– Idag får inte alla barn en bra skolgång. Det är inte acceptabelt. Vi måste ställa tydliga och höga krav på huvudmännen, fördela resurser efter behov och inte minst fokusera på det som faktiskt gör skillnad för skolors kvalité, likvärdighet och trygghet, säger Annie Lööf.

Valfriheten för elever och föräldrar måste också vårdas och utvecklas. Genom att ta fram goda reformer kan vi skapa en svensk skola som ger alla elever möjlighet att lyckas – en skola som också kan bidra till att motverka segregationen, om fler aktivt väljer skola.

– Vi har ett unikt system i Sverige som gör att alla elever, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok, kan välja skola. Att ta ifrån dem den rätten genom att begränsa det fria skolvalet är inte att ha elevernas bästa för ögonen, säger Fredrik Christensson, utbildingspolitisk talesperson.

För Centerpartiet är det självklart att skolors kvalité och resultat ska vara styrande, inte huruvida de går med vinst eller inte.

– Vi behöver nu lägga fokus på det som gör skillnad för elevens resultat. Först då kan vi få en skola som utjämnar livschanser och ger alla barn runtom i landet möjlighet att lyckas, säger Fredrik Christensson.

Centerpartiet vill se följande insatser:

Valfrihet för alla

  • För att skolvalet ska bidra till att motverka segregation krävs att fler väljer skola, genom ett aktivt skolval med tydlig information och transparent antagning.
  • Det ska tidigast gå att ställa sig i kö tre år före skolstart, tillsammans med en inflyttarkvot på förslagsvis 10 procent.
  • Ansvar för ökad information bör ligga hos Skolverket och kommunerna, även gällande vilka huvudmän som finns och olika typer av kvalitetsdata.
  • Det svenska skolsystemet ska vara öppet och transparent. Centerpartiet har drivit på hårt för att hitta en lösning som innebär att statistik för även fristående skolor ska finnas tillgängliga, genom en sekretessbrytande bestämmelse. Alternativet – att införa ett komplicerat juridiskt system som offentlighetsprincipen – hade inneburit slutet för många mindre skolor som inte hade klarat av den administrativa bördan.

Läraren avgörande för elevers framgång

  • Om 15 år riskerar svensk skola sakna runt 45 000 behöriga lärare och förskollärare. Lärarens kompetens är den mest betydelsefulla resursfaktorn för elevers skolframgång, och läraryrket måste därför göras ännu mer attraktivt.
  • Bland annat handlar det om stärkt lärarutbildning, kompetensutveckling och fler karriärtjänster. Obehöriga lärare måste också ges ökat stöd, tillsammans med fler vägar in i läraryrket såsom möjlighet att vidareutbilda sig till lärare med upp till 50 procent betald lön vid studier på halvfart, för dem som jobbar i utanförskapsområden.
  • Elever som har svårt att klara målen behöver mer lärarledd tid. Centerpartiet har varit med och infört obligatorisk lovskola för elever de sista två åren i grundskolan, och vi vill att lovskola ska bli obligatoriskt från årskurs fyra. Alla elever som behöver ska genomgå obligatorisk lovskola under sommaren om två veckor per år efter årskurs 4–5 och fyra veckor per år efter årskurs 6–9. På lång sikt behöver vi även öka undervisningstiden för alla.

Alla skolor ska vara bra skolor

  • Svenska skolor måste få kontinuerligt stöd i sitt kvalitetsarbete. En viktig del är att öka skolmyndigheternas regionala närvaro, för mer lokalt och behovsanpassat stöd. Stödet ska vara frivilligt, förutom för de skolor som inte håller måttet och där kunskapsresultaten uteblir och som då ska tvingas ta emot hjälp. Skolor som återkommande inte når upp till kraven måste också snabbare kunna stängas, oavsett huvudman, både vid bristande kunskapsresultat och när man frångår den demokratiska värdegrunden. Här måste det finnas en tydligare kontroll från myndigheterna.
  • Oseriösa aktörer som sprider extremistideologier, eller underminerar det svenska skolsystemet ska bort. Samtidigt måste friskolor med hög kvalité och goda kunskapsresultat tillåtas expandera.
  • För att stärka likvärdigheten är det också viktigt att de nationella proven digitaliseras och rättas externt. Centerpartiet är därför, efter att ha drivit frågan under en längre tid, positiva till att det nu äntligen genomförs inom ramen för januariavtalet.

Läs mer i en debattartikel i Dagens Nyheter