Nya strandreglerna ett hot mot regional utveckling

Den översyn av strandskyddet som i december lämnades över till regeringen innebär fortsatt en restriktiv bebyggelseutveckling i många kommuner i Västra Götaland. För en mer rättvis lagstiftning och för att öka möjligheten till regional utveckling pekas tre områden ut som avgörande att arbeta vidare med.

Stärk möjligheten till utveckling av bostäder, turism och friluftsliv
Att utveckla bostäder och verksamheter i närheten av vatten anses av många kommuner vara en del i att erbjuda goda livsmiljöer och stärka kommunens långsiktiga attraktivitet. Vi välkomnar därför möjligheten till ett mer platsanpassat strandskydd för att underlätta för bostadsbyggande eller utveckling av verksamheter i strandnära läge.

Utredningen föreslår att lättnader av dagens regler inom Landsbygdsutveckling i strandnära läge (”LIS-ramverket”) avskaffas och ersätts av begreppet Landsbygdsområde som kommunerna ska kunna peka ut i sina översiktsplaner. I landsbygdsområdena ska strandskyddet helt kunna upphävas alternativt ges dispens. Vi vill särskilt understryka att de nya landsbygdsområdena kan omfatta relativt stora geografiska delar av en kommun för att öka möjligheterna till utveckling av bebyggelse. Stora delar av Västra Götaland består av glesbygd. I Dals-Eds kommun med en befolkning på knappt 4 800 invånare har varje invånare tillgång till 249 meter strand varav endast fem procent är bebyggd i dag.

Vikten av likabehandling
Tillämpningen av strandskyddet varierar i dag på ett sätt mellan kommuner, platser och områden som är svår att både förstå och överblicka. För att öka acceptansen och möjligheten för regional utveckling behöver det nya strandskyddet tillämpas likvärdigt där förutsättningarna är lika. Det förslag som utredningen tagit fram lämnar öppet för fortsatt skilda och mycket restriktiva tolkningar.

Genom att de länsvisa regionala undantagen fortsatt ska gälla kommer det även framöver råda olika regler för tillämpning av strandskyddets regler runt en och samma sjö, till exempel runt Vänern och Stora Le. I Västsverige har vi de senaste tio åren sett hur tillämpningen av dagens regler inom ”LIS-ramverket” som ska gynna besöksnäringen, småföretagande och de gröna näringarna skiljt sig dramatiskt mellan Värmland och Västra Götaland. Det förhållande kan knappast främja utredningens uppgift att förstärka likabehandlingen när det gäller tillämpningen av strandskyddet på olika platser i Sverige.

Behov av förenklingar i lagstiftningen
Det är positivt att utredningen föreslår förenklingar i lagstiftningen, exempelvis att ett generellt strandskydd inte gäller vid mindre vattendrag och sjöar. Västra Götalands län har närmare 2700 mil strandsträcka och av dessa finns cirka 2100 mil vid insjöar. I regionen finns det redan idag olika undantag för mindre sjöar och vattendrag där strandskyddet är upphävt. Det är angeläget att dessa undantag kvarstår så att länsstyrelsen inte ges möjlighet att dra tillbaka tidigare generella undantag från strandskyddet som nu är föreslaget. Konsekvensen kan bli att strandskyddet faktiskt ökar i geografisk omfattning, vilket går emot utredningens syfte.

Utredningens syn är att det inte föreligger något behov av ändring av bestämmelserna om utvidgning av strandskyddet, vilket innebär att stora områden i Västra Götaland fortsatt omfattas av utvidgat strandskydd. De ofta schablonmässiga tillämpningarna av 100 eller 300 meter kan idag få oproportionerliga konsekvenser för både markägare och näringsidkare men även för strandskyddslagstiftningens acceptans. Vi anser att kriterierna för utvidgat strandskydd bör ses över och bedöms i samverkan mellan stat och kommuner utifrån lokala förutsättningar. På detta sätt kan vi uppnå ett differentierat strandskydd som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet.

Den nya lagstiftningen ska börja gälla från och med år 2022 och remisstiden gick ut måndag den 3 maj. Vi ser inga risker att med en väl avvägd ny, mer transparent och mer preciserad lagstiftning påverkar varken tillgänglighet till stränder eller bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Västra Götalandsregionens yttrande över remiss om tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 finns att läsa i sin helhet här.

Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda
Frida Nilsson, 1 vice ordförande kommunstyrelsen Lidköping och ledamot regionfullmäktige
Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande i Dals-Ed