Förstärkningen av IVA kan inte vänta

Bild

Coronapandemin har belastat IVA-vården hårt. Den har också visat hur viktigt det är med beredskap för snabba förändringar och möjlighet till förstärkningar vid behov. Regionstyrelsen har därför beslutat att inleda GrönBlå Samverkans satsning på förstärkning av IVA-vården redan i höst istället för år 2022 som tidigare beslutats av regionfullmäktige.

Cecilia Andersson (C) ledamot i regionstyrelsens personalutskott säger så här om satsningen,

Satsningen handlar om att ge erfarna sjuksköterskor och undersköterskor från andra verksamheter möjlighet till att få en särskild utbildning i IVA-vård för att vid behov kunna komplettera och förstärka den ordinarie IVA-verksamheten. Satsningen bygger på 70 sjuksköterskor och 70 undersköterskor, och är på totalt 130 miljoner kronor.

Satsningen är tänkt att kopplas till karriärutvecklingsmodell för respektive yrkesgrupp, med utveckling av kompetens och ansvar. Personal som går in i satsningen kommer att ha sin ordinarie tjänstgöring på sin sjukhusavdelning, men med avsatt tid om ca 3 månader per år för utbildning, bredvid-gång på IVA och tjänstgöring minst en månad på IVA under sommarsemester-perioden. Vid en extraordinär situation eller särskild händelse ska de helt övergå till tjänstgöring på IVA-enhet. En extra ersättning kommer att ges under den tiden som man är förstärkningspersonal. Satsningen kommer att genomföras under en treårsperiod.

Satsningen ersätter inte de övriga insatser som krävs på både kort och lång sikt för att bemanna intensivvården. Personalutskottet har därför tidigare beslutat om att skyndsamt utreda behovet av kompetensförsörjning inom intensivvården och förväntar sig förslag på åtgärder för att nå en kompetensförsörjning i balans.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen

Presskontakt:

Max Törnqvist
Politisk sekreterare (C)
max.tornqvist@vgregion.se
Tel. 0700-85 26 99