Rätt kompetens för Västra Götalands bästa

Tillväxt och välfärd i hela Västra Götaland kräver rätt utbildad arbetskraft. För att nå dit behöver vi se över utbildningsväsendet.

Å ena sidan: Företagen i Västra Götaland har svårt att hitta arbetskraft. Å andra sidan: Vi har en arbetslöshet i vårt län på 5,9 procent.

Slutsatsen är enkel: Arbetsgivarnas behov och arbetstagarnas kompetens möter inte varandra. För att skapa goda förutsättningar för ökad tillväxt och för att säkra vår välfärd i hela Västra Götaland behöver vi komma till rätta med den här obalansen. Mot den bakgrunden vill vi särskilt lyfta fram några nödvändiga förändringar inom utbildningsväsendet.

Inom högskolan räcker det inte att som Socialdemokraterna återigen gå till val på fler utbildningsplatser. I stället gäller det att också se till utbildningarnas användbarhet. Det finns förslag i en statlig utredning att skapa en oberoende analys­funktion som gör analyser avseende arbets­marknadens behov av högskole­utbildade med olika inriktningar. Det förslaget bör tas vidare för att underlätta och stödja lärosätenas innehåll och dimensionering av utbildningar. På så sätt kan kvaliteten stärkas genom att utbildningarna blir mer användbara för studenterna och arbets­marknaden.

Vidareutbildning och omställning av arbetskraft är idag relativt framgångsrik, men sker i för liten skala. Yrkeshögskolan är en av svensk arbetsmarknads mest framgångsrika projekt, med stora samhällsekonomiska vinster. Men den behöver skalas upp. Den typ av utbildning som bedrivs inom Yrkeshögskolan är en lika naturlig och viktig del av det svenska utbildningssystemet som exempelvis högskolor och universitet.

I många länder med välfungerande yrkesutbildningar spelar lärlingskapet, med sin kombination av anställning och utbildning i yrket, en större roll än i Sverige. Yrkesutbildningar motsvarande gymnasiet är idag underdimensionerade i förhållande till växande behov, inte minst i offentlig sektor. Lärlingssystemet måste även kunna erbjudas vuxna, med studiemedel, studielån och stöd till anordnare.

Ska Västra Götaland kunna fortsätta konkurrera med kunskap, kompetens och innovations­kraft behöver inriktningen inom högskolepolitiken läggas om, yrkeshögskolan stärkas och lärlingssystemet utvecklas.

Rätt kompetens behövs. För Västra Götalands bästa.

Ulrika Heie, (C), riksdagsledamot Skaraborg
Rickard Nordin (C), riksdagsledamot Göteborg
Anders Ådahl (C), riksdagskandidat Västra Götaland västra
Anders Dahlberg (C), riksdagskandidat Fyrbodal
Mikael Larsson (C), riksdagsledamot Sjuhärad