Återbruk i byggbranschen - på Högsbo sjukhus har vi redan börjat

Ta tillvara tegel från äldre fastigheter och sätt in i nya byggnader. Plocka ut fönster från ett gammalt hus och sätt in i nybygget. Många har tänkt tanken. Men den som försöker i större skala stöter på patrull i lagstiftningen. Det är dags att ändra på stelbenta lagar som hindrar återbruk. Det är viktigt att kommuner och regioner använder offentliga investeringar för att visa upp goda exempel på återbruk, för att skapa ringar på vattnet i samhället. Högsbo sjukhus är ett exempel, där tegel använts från en gammal fastighet, skriver regionrådet Kristina Jonäng, (c) och AnnaSara Perslow, (c) ordförande i Västra Götalandsregionens styrelse för kulturutveckling.

Det är nästan bara transportsektorn som nämns när vi pratar om att hejda klimatförändringarna. Märkligt ensidigt eftersom en femtedel av de nationella koldioxidutsläppen kommer från byggsektorn. Ett sätt att minska utsläppen i byggsektorn är att satsa på återbruk. Många aktörer prövar nu i liten skala. Men få eller inga aktörer vågar satsa i stor skala eftersom det saknas regelverk och ekonomiska incitament som uppmuntrar återbruk. Det finns heller ingen standardisering av återbrukat material. Därför tvekar entreprenörer, beställare, byggherrar och förvaltare att satsa på återbruk.

Inom Västsveriges stora klimatsatsning KLIMAT2030 finns tolv arbetsgrupper inom fyra områden. Ett viktigt område är byggsektorn. Byggutmaningen har samlat en mängd aktörer för att åstadkomma minskade utsläpp från byggsektorn. Flera initiativ har tagits för att göra konkreta insatser, bland annat har tegel från en fastighet i Göteborg blivit en ny vägg på nybygget Högsbo sjukhus. De minskade utsläppen från detta enda projekt motsvarar 21 ton CO2- ekvivalenter. De 500 kvadratmeter tegel som kunde tas tillvara ledde till 68 ton minskade avfallsmängder. Erfarenheterna från detta projekt visar dock på en mängd svårigheter när det gäller återbruk. Stora beställare och engagerade byggherrar kan komma en bit på väg redan idag. Men för att åstadkomma återbruk i stor skala krävs förändringar i regelverket.

  1. Ge återbruk ett ekonomiskt värde. Regler kring avskrivningar och moms bör anpassas så att återbruk premieras. Det är alltför billigt att riva och alltför dyrt att satsa på återbruk. Gör det dyrare och svårare att riva samt uppmuntra renovering, i stället för nyanskaffning.
  2. Anpassa dagens regelverk till återbruk. Den som vill behålla ett gammalt fönster i ett nybygge ska slippa att göra om bygglovsansökan om det återbrukade fönstret visar sig vara några millimeter mindre än vad som angavs på första ritningen. Både PBL och Boverkets byggregler bör justeras så att återbruk omfattas.
  3. En svårighet idag är att avgöra standard och verifiera kvalité på äldre byggmaterial. Någon typ av standardiseringar och kvalitetskrav bör införas. Ett system för att dela på risker för återbruk bör införas. Insatser för att uppmuntra återförsäljare att sälja återbrukat material ska genomföras.

Denna vecka genomförs ett seminarium under Frihamnsdagarna som fokuserar på återbruk. Och nästa vecka genomförs Trä- och teknikmässan i Göteborg som har inslag om återbruk. Låt Västsverige visa framfötterna inom området återbruk, både genom konkreta projekt och aktiva insatser för att ändra lagstiftningen i en riktning som gynnar återbruk.

Kristina Jonäng, (c) regionråd
AnnaSara Perslow, (c) ordförande i Västra Götalandsregionens styrelse för kulturutveckling