Det behövs en handlingsplan för god boendemiljö för äldre

Alla har rätt att känna den trygghet som en bra bostad innebär. Det innebär för seniorer att alla ska kunna välja en bostad som underlättar ett aktivt liv och social gemenskap oavsett om man bor i stad, mindre tätort eller på landsbygd. Behovet av fler lämpliga bostäder för äldre är stort. Vi inom Centerpartiet ser behovet av en samlad kommunal planering av seniorers boendemiljö.

Personer som passerat 65 år är idag cirka 2 miljoner och kommer år 2030 att vara drygt 300 000 fler än idag. Om 5-10 år kommer Sverige att ha rekordmånga 80-90 åringar, den ålder då behov av hälso- och sjukvård och äldreomsorg blir allt större. I åldersgruppen 75-84 år bedöms cirka 25 % ha nedsatt rörelseförmåga.

I dag saknas krav på att kommunerna ska ha en övergripande samordnad handlingsplan för främjande av god boendemiljö för äldre.

En handlingsplan gör att seniorers livsvillkor synliggörs i kommunens nämndsorganisation och öppnar för samverkan.

Vi inom Centerpartiet anser att det behövs ett ökat byggande av lämpliga seniorbostäder. Detta kan i längden bli en betydande besparing för det offentliga i form av minskade kostnader för bland annat vård och omsorg. Det krävs rimliga bostadskostnader och god boendemiljö för att denna typ av bostäder ska efterfrågas av seniorer.

I många kommuner finns bostäder som skulle kunna anpassas till seniorbostäder, men åtgärder behöver göras för att så ska ske. I mindre kommuner och på landsbygden är det inte alltid motiverat, eller ekonomiskt hållbart bygga nytt för att fylla behoven för de äldre.

Kommuner behöver en bättre framhållning, därför anser Centerpartiet att det behövs en handlingsplan i varenda kommun för äldres boende.

Centerpartiets seniornätverk i Fyrbodal
Anne Sörqvist ordf Centerpartiet Fyrbodal