Jobben viktigast när Centerpartiet presenterar förslag till tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen

I en tid med mer ekonomisk oro behöver politikens fokus vara att människor har jobb och sysselsättning, och på att skapa större möjligheter att bo och arbeta i hela regionen, det säger Cecilia Andersson som är ny gruppledare och nytt regionråd för Centerpartiet:

Läget i svensk ekonomi är osäkert, men Västra Götaland är en framstående arbetsmarknadsregion och efterfrågan på kompetens och arbetskraft är stor. Därför föreslår vi en omprioritering av resurser i budgeten med mer satsningar på att människor ska komma i jobb och sysselsättning, och för att kompetensförsörja näringslivet.

Tillsammans med föreningsliv och kulturliv har jobb och sysselsättning stor betydelse för vår hälsa, och för att vi människor ska få en mer meningsfull vardag. När fler människor har ett jobb att gå till kan Sverige också i framtiden ha en bra välfärd och ett starkt socialt skyddsnät.

Västra Götalandsregionen tillsammans med andra regioner i Sverige har fått ett utökat uppdrag i att se över kompetensbehovet, både inom offentlig och privat sektor. För att lyckas berättar Cecilia Andersson att det krävs ett nära samarbete mellan regionen, näringsliv och utbildningssamordnare. När den nya regeringen nu drar ner på budgeten för folkhögskolorna runt om i landet drabbas vårdkurser och andra yrkesinriktade kurser inom bristyrken.

Det är märkligt att spara in pengar på verksamheter såsom folkhögskolorna som är en så pass viktig resurs för kompetensutveckling och folkbildning. Folkhögskolorna är en verksamhet som vi i Centerpartiet vill stärka, särskilt nu när vi går in i en lågkonjunktur. Vi måste se till att ungdomar fullföljer sina studier, att människor har jobb och att företagen har rätt kompetens.

För att klara kompetensförsörjningen handlar det även om att bygga ut kollektivtrafiken.

En bra infrastruktur med möjligheter för människor att pendla, men även fortsatta satsningar på bredband för att kunna jobba hemifrån, är helt avgörande för att locka företag och kompetens. Nu väntar stora företagsetableringar i hela vår region och genom en utbyggd kollektivtrafik sänker vi tröskeln för pendling samtidigt som arbetsmarknaden växer, berättar Cecilia. Istället för sänkta eller frysta biljettpriser som den rödgröna politiska ledningen föreslår, prioriterar vi att bygga ut kollektivtrafiken i alla delar av Västra Götaland så att fler kan resa mellan hem, jobb och studier.

Mer pengar till kortare vårdköer

I budgeten för 2023 som antogs av fullmäktige i juni ligger stort fokus på att korta vårdköerna och förbättra tillgängligheten, ett arbete som måste fortsätta under 2023, men även under 2024 och 2025. De hittills presenterade insatserna från den politiska ledningen med mer vård i egen regi leder till att problematiken med köer kvarstår, menar Cecilia Andersson. För att minska köerna måste vårdproduktion från fristående vårdgivare upphandlas, även om Västra Götalandsregionens sjukhus spelar den viktigaste rollen för att arbeta bort köerna.

Parallellt behöver vi växla upp omställningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Om vi ska ha en nära och mer tillgänglig vård betyder det att resurserna till vårdcentralerna måste öka. Hälso- och sjukvården utvecklas i en enorm fart just nu och den vård som tidigare krävde de stora sjukhusens insats, kan i allt högre grad idag ske på hemmaplan, på vårdcentralerna. Därför behöver öppettiderna till dem bli mer flexibla och vi behöver ständigt jobba för att bli bättre på att nyttja ny teknik. Fler mobila hälso- och sjukvårdsteam samt digitala lösningar gör att mer vård kan ges i hemmet med ökad delaktighet från patienten.

Västra Götalandsregionen gjorde flera insatser under förra mandatperioden för att både rekrytera och behålla personal, satsningar som måste fullföljas av den nya politiska ledningen.

En bra lön, goda arbetsvillkor och fler karriärvägar för vårdens medarbetare är en förutsättning för att personalen ska känna större engagemang i sitt yrke och ge oss Västra Götalänningar en ännu bättre vård, säger Cecilia Andersson. Från politiken måste vi också se till att minska all onödig byråkrati och administration så att mer tid frigörs och fokus läggs på att patienterna ska ha det bra.

Regionfullmäktige fastställer budgeten för 2023 den 29 november.

Västra Götalandsregionens ekonomiska ställning är i grunden stark, men Cecilia Andersson säger att stigande inflation, räntor och priser ställer stora krav på en ansvarsfull politisk styrning. Den budget som beslutades i juni 2022 var framlagd av GrönBlå Samverkan som då utgjorde Västra Götalandsregionens politiska ledning och där Centerpartiet ingick. Budgeten utgör en bra och stabil grund för 2023 års verksamhet. De justeringar som föreslås i vår tilläggsbudget är med hänsyn till nya behov kopplat jobb, människors välmående och tillgänglighet till vården, men också för att påskynda elektrifieringen i en tid då Sveriges klimatutsläpp ökar.

Centerpartiets förslag till tilläggsbudget för 2023 kan läsas här >
En kort sammanfattning av Centerpartiets ändringar från budgeten som antogs i juni:

  • 472 miljoner kr + 200 miljoner kr till hälso- och sjukvårdensverksamheterna för att korta köer och förbättra tillgängligheten.
  • 15 miljoner kr för att stärka regionens arbete med kompetensutveckling och folkbildning.
  • För att vi ska ha en utbyggd och pålitlig kollektivtrafik i såväl städerna som på landsbygden ska Västra Götalandsregionen justera taxorna med sikte på ökad självfinansieringsgrad.
  • 4 miljoner kr för att påskynda elektrifieringen i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen måste driva på och ta sitt ansvar. Alla offentliga fastigheter som regionen förvaltar ska inventeras för att se om det går att sätta upp solceller och krav ska ställas på att alla nya offentliga byggnader ska förberedas för solel. Regionen ska samverka med kommunerna för planering av vindkraftverk på regionens fastigheteter.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Andersson
Gruppledare och regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland
E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se