En budget för fortsatt tillväxt i en orolig tid

Centerpartiet presenterar förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2024:

För att möta det tuffa ekonomiska läge som Västra Götalandsregionen befinner sig i presenterar Centerpartiet idag en budget som bidrar till att länets hälso- och sjukvård, med folkhälsa och tandvård, kollektivtrafik, kultur, miljö och regional tillväxt kan fortsätta att utvecklas framåt läget till trots.

Cecilia Andersson, Centerpartiets regionråd berättar att, i en tid med mer ekonomisk oro behöver politiken fokusera på att driva en arbetsmarknadspolitik som ser till att företag kan växa och jobb skapas. Det är grunden till en stark välfärd. Den underbalanserade budgeten som presenteras motiveras av synnerliga skäl med hänsyn till en turbulent omvärld och den globala ekonomin, där kostnaderna för läkemedel och material ökar mer än intäkterna, men också för att möta upp den tillfälliga och kraftiga ökningen av pensionskostnader.

Sveriges regioner står inför två ekonomiskt svåra år 2023 och 2024, men tack vare att Västra Götalandsregionen levererat positiva resultat tidigare år är det möjligt att möta det försämrade läget med en underbaserad budget. Samtidigt kräver situationen prioriteringar, tydlig styrning och kontroll över kostnadsutvecklingen. För att värna regionens kärnverksamheter och patientnära aktiviteter läggs ett krav om effektivisering på koncernkontoret och frysta hyreskostnader för regionens interna fastigheter. Arbetet med minskad byråkrati och ökad tillitsstyrning måste intensifieras. Det handlar om att flytta ansvar, makt och befogenheter närmare det närvarande ledarskapet ute i verksamheterna. Det är viktigt för att Västra Götalandsregionen ska kunna återgå till att kunna leverera positiva resultat igen från år 2025.

Bygg ut vårdcentralerna och flytta vården närmre för befolkningen

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför enorma utmaningar. Att hitta framtidens arbetskraft kräver att vi tänker smart och hittar nya lösningar och arbetssätt. Vi behöver en hälso- och sjukvård som fungerar för tiden vi lever i. Centerpartiets mål är att invånarna i Västra Götaland ska få tillgång till mer vård på hemmaplan vilket kräver att den nära vården med vårdcentralerna som bas byggs ut. Det är i primärvården som invånarnas behov ska mötas och vårdutbudet ska utgå från lokala förutsättningar. Det betyder att utbudet både kan och ska se olika ut. Det finns över 200 vårdcentraler i Västra Götaland varav hälften drivs av regionen inom ramen för Närhälsan och hälften av privata vårdgivare. Vårdcentralerna är en bra infrastruktur att bygga vidare på. Tillsammans med de nya UPH-mottagningarna (ungas psykiska hälsa) som hjälper barn och unga med råd och stöd för att hantera oro, stress eller om man varit med om en svår situation bygger vi upp en stark första linjens vård. De förebyggande och behandlande insatser som görs tidigt i barn och ungas liv skapar stora värden för framtida hälsa. Vi har goda erfarenheter av invånare själva får välja sin vårdcentral och vill därför se att fler vårdval etableras, exempelvis för mödravård och gynekologi. Fler vårdgivare ger större valfrihet och bättre tillgänglighet för patienterna, men också mer valfrihet för alla som arbetar inom vården.

Vårdcentralerna är en viktig pusselbit för att säkerställa en god och nära vård. Med välfungerande vårdcentraler kan mer avancerad sjukvård ges nära, öppettider förbättras och fler digitala vårdmöten erbjudas så att fler kan få hjälp fler tider på dygnet. Andelen av sjukvårdens samlade resurser som går till vårdcentralerna bör därför öka till minst 25 procent. Detta ger våra större sjukhus med akutmottagningarna och den specialiserade vården inom barn- och ungdomspsykiatrin bättre förutsättningar att fokusera på de patienter som behöver deras resurser. För att förbättra tillgängligheten och påskynda omställningen förstärker Centerpartiet sjukvårdsbudgeten med 200 miljoner kronor utöver de 1,2 miljarder som motsvarar en uppräkning om två procent och den ekonomiska effekt som kommer med befolkningsökningen. Mer vårdproduktion av fristående aktörer behöver upphandlas. Alla insatser behövs och om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandlingar kortas.

Bristen på kompetens hindrar tillväxt

Bristen på kompetens är omfattande på stora delar av arbetsmarknaden, vilket är ett hinder för företagens och regionens tillväxt. Vi måste se till att ungdomar fullföljer sina studier, att människor har jobb och att företagen har rätt kompetens. Västra Götalandsregionen behöver utöka det regionala utbildningsansvaret och som region höja vår röst mot regeringen för att få slut på kompetensutvisningar och utvisningar av utländska studenter som kan börja jobba. Det nya försörjningskravet är direkt skadligt för välfärden.

Insatser för att klara kompetensförsörjningen handlar även om tillgången till kollektivtrafik kopplad till både arbetsplatser och utbildningsorter. Nya stora företagsetableringar i vårt län gör att arbetsmarknaden växer vilket ställer ytterligare krav på en utbyggd kollektivtrafik. Vi lyfter därför in ett tydligt fokus på resande till arbete och studier i budgeten. Vår prioritet är att bygga ut kollektivtrafiken i alla delar av Västra Götaland så att fler kan resa mellan hem, jobb och studier.

Förutom att kulturlivet är värdeskapande för individen är det också en viktig faktor för Västsveriges attraktivitet. Ett rikt kulturliv är ett tecken på en bra livsmiljö för dem som redan bor i regionen, men också för att locka andra att besöka eller bosätta sig här. Därför är det viktigt att vi stärker kulturutbudet för barn och unga, och stimulerar fler mötesplatser mellan generationer över hela Västra Götaland.

Elbehovet i Västsverige behöver en snabb lösning

Från näringslivet kommer stark kritik mot att politiker inte godkänner tillräckligt med ny elproduktion, till exempel byggen av både land och havsbaserade vindkraftverk. Såväl kommuner, regionen som regeringen måste alla dra sitt strå till stacken för att möta det ökade behovet av el och snabba på tillståndsprocesserna för ny elproduktion. Det är helt avgörande för att industri- och transportsektorn här i Västsverige ska kunna ställa om från ett fossilberoende till fossiloberoende, och för att nya planerade investeringar ska komma till stånd. Omställningen är nödvändig för klimatet, men också en förutsättning för att vår region ska stå sig konkurrensmässigt på en global marknad. Det handlar om att skapa jobb här i Västsverige. Västra Götalandsregionen är en viktig part för att driva på för politiska beslut i den riktningen, framförallt genom att skapa samarbeten mellan akademi, företag och samhällsaktörer.

Regionfullmäktige fastställer budgeten för 2024 den 13 juni 2023

Centerpartiets förslag till budget kan läsas här > , 631 kB.
En kort sammanfattning av Centerpartiets förslag i budgeten:

  • För att värna regionens kärnverksamheter inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur samt miljö och regional utveckling föreslås en indexuppräkning om två procent motsvarande 1 129 miljoner kronor, och därtill en positiv ekonomisk effekt om 260 miljoner kronor till hälso- och sjukvården kopplat till befolkningsökning. Samtidigt läggs ett krav om effektivisering på koncernkontoret och frysta hyreskostnader för regionens interna fastigheter. Arbetet med minskad byråkrati och ökad tillitsstyrning måste intensifieras. Det handlar om att flytta ansvar, makt och befogenheter närmare det närvarande ledarskapet ute i verksamheterna.
  • För att primärvården med vårdcentralerna som bas ska kunna byggas ut behöver minst en fjärdedel av hälso- och sjukvårdens samlade resurser tillföras primärvården.
  • För att förbättra tillgängligheten både inom primärvård och specialiserad vård föreslås satsningen om 200 miljoner kronor ligga kvar för år 2024. Mer vårdproduktion av fristående aktörer ska upphandlas. Alla insatser behövs och om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandlingar kortas.
  • 25 miljoner kronor till stärkt samordning kring förlossningsvården i Västra Götalandsregionen
  • 150 miljoner kronor till den riktade satsningen på den gemensamma vårdinformationsmiljön i Västra Götaland (FVM)
  • En särskild lönesatsning för att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner beslutades i budget 2022. Där fick personalutskottet 235 miljoner kronor år 2022 och 235 miljoner kronor ytterligare år 2023 samt även år 2024. Denna satsning kvarstår. Erfarenhet och kompetens ska avspeglas i löneutveckling och lönespridning.
  • För att vi ska ha en utbyggd och pålitlig kollektivtrafik i såväl städerna som på landsbygden så att fler kan resa mellan hem, jobb och studier ska Västra Götalandsregionen justera taxorna med sikte på ökad självfinansieringsgrad.

Cecilia Andersson, gruppledare och regionråd, kommer att presentera budgeten kl 9.00 på Centerpartiet i Västra Götalands Facebookkanal. Därefter finns Cecilia tillgänglig för kommentarer på telefon: 0708-62 11 46.

Bild på Cecilia Andersson finns att ladda när här >>