Ett aktivt föreningsliv i ungdomen bäddar för ett gott liv – hela livet

Föreningslivet är en oerhört viktig del av samhället, en plats där barn och unga får möjligheten att lära sig värdefulla färdigheter som samarbete, ansvar och ledarskap. Föreningslivet ger också viktiga nycklar till både fysisk aktivitet och kreativt uttryck genom idrott och kultur. Men idag ser vi att föreningslivet blir mindre tillgängligt, därför kommer vi nu att öka takten för att jobba ännu mer för att fler ska kunna ta del av föreningslivet.

Centerpartiet driver frågor som rör barns och ungas deltagande i föreningslivet. Vi anser att det är av yttersta vikt att föreningsverksamheterna erbjuds vid tidpunkter som är så följsamma som möjligt för att öppna dörren till en värld av möjligheter för så många barn och unga som möjligt.

En rik och meningsfull fritid med möjlighet till eget inflytande är av avgörande betydelse för barns välmående och utveckling på många olika områden. Tyvärr visar forskning att vissa grupper av barn och unga i samhället har mindre tillgång till en aktiv fritid än andra. Detta gäller särskilt barn i ekonomiskt utsatta familjer, barn med ensamstående föräldrar och barn till utlandsfödda föräldrar.

För att säkerställa att fler barn i dessa grupper kan ta del av ett rikt fritidsutbud är det nödvändigt att integrera föreningslivet närmare i samband med både fritidsaktiviteter och skoldagen. Genom att skapa en koppling mellan skolan, fritiden och i det lokala föreningslivet kan vi överbrygga klyftorna och se till att alla barn ges möjligheten att ta del av det rika utbudet av aktiviteter som finns tillgängliga.

Forskning pekar även på att barn i glesbygd är mindre nöjda med sitt fritidsutbud än deras motsvarigheter i tätorter och att barn i utsatta förorter i högre grad förlitar sig på subventionerade fritidsaktiviteter. Det är därför viktigt att anpassa det befintliga fritidsutbudet så att det blir tillgängligt och attraktivt för barn oavsett kön, bostadsort, ekonomiska förutsättningar och ursprung.

Centerpartiets förslag att lägga föreningsaktiviteter under eller i samband med fritidstid skulle göra det lättare för fler att delta. Det skulle ge barn och unga möjlighet att utforska sina intressen och passioner utan att behöva välja mellan skolan och föreningslivet.

Genom att främja inkluderande och tillgängliga fritidsmöjligheter kan vi bidra till att alla barn och ungdomar ges samma chanser att utvecklas och trivas. Det är en investering i vår framtid och i ett mer jämlikt samhälle där varje barn har möjlighet att blomstra och uppnå sin fulla potential.

Vi vill även säkerställa att det är viktigt att se till att föreningslivet är ekonomiskt tillgängligt för alla. Många familjer kan ha svårt att bekosta medlemsavgifter, utrustning eller resor till tävlingar och evenemang. Här kan ekonomiskt stöd från både det offentliga samt via sponsring vara avgörande för att säkerställa att även barn och unga från ekonomiskt svaga familjer kan delta och dra nytta av föreningslivet.

Bredd i föreningslivet handlar inte bara om att erbjuda olika aktiviteter utan också om att skapa en inkluderande och välkomnande miljö. Det är viktigt att föreningsverksamheter arbetar med att bekämpa diskriminering och mobbning samt att främja jämställdhet och mångfald.

Vi ser ett positivt steg mot att främja bredden i föreningslivet och ge fler barn och unga möjlighet att delta. Genom ekonomiskt stöd kan vi se till att ekonomiska hinder inte står i vägen. Det är i vårt gemensamma intresse att stödja föreningslivet och se till att det är tillgängligt för alla. På så sätt skapar vi en rikare och mer inkluderande framtid för våra barn och unga.

Kenneth Gustavsson, Centerpartiet Dals-Ed
Anders Dahlberg, Ordförande, Centerpartiet Västra Götaland