Politisk oenighet hotar klimatet

Klimatkrisen går inte att skjuta på framtiden och vi befinner oss i en allvarlig situation. Denna blir allt allvarligare av att regeringens största parti inte stöder de av riksdagen beslutade klimatmålen och där det i samma parti finns företrädare som till och med förnekar klimatkrisen. Hela situationen är oacceptabel och hotar inte bara vårt klimat utan även Sveriges konkurrenskraft.

För att industrin ska lyckas ställa om från fossilberoende till att bli fossiloberoende, måste lösningarna på utmaningarna med landets elförsörjning och kapacitetsbrist fram. Sveriges energiproduktion måste byggas ut i en mycket snabbare takt än tidigare förväntat.

Som förtroendevalda ansvarar vi för att skapa rätt förutsättningar för företagen att kunna genomföra denna omställning. Annars står vi inför fullbordat faktum att investeringar kommer att flyttas till länder där bättre förutsättningar finns.

Det största hindret för ökad produktion av förnybar energi är kulturkonflikten mellan olika energikällor och politisk oenighet. Det nuvarande läget gynnar ingen, särskilt inte de som kan investera och bygga ut på marknadsmässiga villkor. Förändring av debatten är nödvändig, och med Centerpartiets politik kan vi göra en positiv skillnad.

För det första behöver utbyggnaden av både land- och havsbaserad vindkraft ökas. För det andra behöver vi förenkla installationen av solceller och göra det möjligt för privatpersoner att sälja solenergi till elnätet. Dessutom måste vi förbättra förutsättningarna för att skapa lokala energigemenskaper.

Därtill behöver vi få till ett fungerande ersättningssystem för markägare, närboende och kommuner för att få fler att bidra. Stamnätet i och till Västsverige behöver förstärkas för att lösa kapacitetsbristen. Lagstiftningen och tillståndsprocesserna behöver ses över för att minska handläggningstiderna. En reform av miljöbalken är nödvändig för att bättre balansera både miljö- och klimathänsyn. För att ta hänsyn till försvarets intressen vid vindkraftsutbyggnad bör vi också införa villkorade tillstånd från Försvarsmakten, liknande systemet i Danmark.

Begränsningen på tio kärnkraftsreaktorer bör tas bort för att kunna öppna upp för fler mindre kärnkraftsreaktorer eller färre större. Men kärnkraftsaktörerna måste, precis som andra elproducenter, ta ansvar för sina egna kostnader och risker. Centerpartiet kommer inte medverka till att ny kärnkraft tillåts på platser där det tidigare inte funnits reaktorer.

Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson