Centerpartiets tilläggsbudget för kortare vårdköer

I tider av ekonomisk osäkerhet är det av högsta prioritet att säkra jobben och sysselsättningen, för att trygga Sveriges välfärd och det sociala skyddsnätet. Centerpartiets regionråd i Västra Götaland, Cecilia Andersson, betonar att det därför är av största vikt att regionens verksamheter kan fortsätta utvecklas - trots de utmaningar som vi nu står inför. Cecilia Andersson lyfter även vikten av att fokusera på den gröna omställningen och säkra kompetensförsörjningen - för Västsveriges framtid.

Trots det imponerande näringsliv och den höga attraktionskrafteten för företag här i Västra Götaland, hotas framtidsutsikterna av en akut brist på elförsörjning, något som kräver beslutsamhet och konkreta åtgärder.

För att säkra jobben och se till att näringslivet har rätt kompetens betonar vi i Centerpartiet även vikten av en välfungerande kollektivtrafik och infrastruktur. Vi behöver fokusera på att fler unga kan slutföra sina studier och att alla som kan jobba har ett jobb att gå till. Därför är olika utbildningsvägar helt avgörande för livslångt lärande. Något som kan vara skillnaden mellan att fastna i utanförskap och att skapa ett tryggt och meningsfullt liv.

Prioriteringar för en mer tillgänglig vård

Trots tidigare löften från den politiska ledningen om förbättrad styrning, en balanserad ekonomi och minskade vårdköer har framstegen varit ytterst begränsade, berättar Cecilia Andersson.

För att säkerställa att patienter får rätt vård i rätt tid krävs betydande insatser under de kommande åren. Som en insats för att korta köerna prioriterar Centerpartiet en tillgänglighetssatsning om 100 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för:

Korta ner vårdköer: Inom barn- och ungdomspsykiatrin samt områdena gynekologi, barnlogopedi, ortopedi och ögonvård där vi vet att väntetiderna är långa.

Inkludera privata vårdgivare: För att öka tillgängligheten och minska vårdköerna, föreslår Centerpartiet att mer vård ska upphandlas från fristående vårdaktörer. Detta eftersom privata vårdgivare många gånger kan erbjuda specialiserad vård och därmed bidra till att korta väntetiderna för behandlingar och operationer.

Utöka valmöjligheter inom vården: Invånarna i Västra Götaland har mycket framgångsrikt fått välja sin vårdcentral och Centerpartiet ser möjligheten att utöka valfriheten, särskilt inom mödravård och gynekologi. Politiken bör inte hindra läkare, medarbetare eller stiftelser från att driva egen verksamhet, och vi föreslår även att arbete med intraprenader testas för att främja innovation och entreprenöriellt tänkande inom organisationen. Det ger möjligheten för anställda att få utrymme att utveckla och driva interna initiativ för att skapa mervärde och förbättringar. En ökad mångfald av vårdgivare kommer att öka valfriheten och tillgängligheten för patienter.

Effektiv akutsjukvård som räddar liv: Skaraborgs sjukhus tilldelas nio miljoner kronor för att förstärka den prehospitala vården, något som är mycket angeläget. Men en förstärkning på ambulans och bedömningsbilar behöver göras på fler områden i Västra Götaland. Samverkande sjukvård i Fyrbodal och införandet av i väntan på ambulans (IVPA) med kommunernas hemsjukvårdssjuksköterska är ett av regionens flaggskepp, som gör stor skillnad och ger närmre vård i landsbygderna. Något som Centerpartiet vill utveckla i fler delar av regionen.

Sänkt patientavgift: För att öka trygghet och kontinuitet i primärvården och våra vårdcentraler, samt minska besöken inom akutsjukvården vill vi bibehålla patientavgiften för läkarbesök vid vald vårdcentral på 100 kronor, detsamma för besök vid vald rehabenhet, oavsett yrkeskategori. Den politiska ledningens förslag om att fördubbla patientavgifterna med hela 100 procent, främst för att täcka budgetunderskott, riskerar att avskräcka människor från att söka vård i tid och drabba de mest sårbara.

Centerpartiets tilläggsbudget finns att läsa här. Regionfullmäktige i Vänersborg hanterar regionens budget för 2024 under tisdagen den 28 november.