Västsveriges näringsliv hotas av elbrist

Västsverige är en av Europas mest innovativa regioner. Nu krävs all vår innovationskraft för att möta den elbrist vi står inför när industrin ska ställa om. Elbristen riskerar att skada jobben och näringslivet allvarligt, både i dag och i framtiden.

Att gå från fossila bränslen till hållbara alternativ är inte bara det rätta att göra ur etisk synvinkel, det är också smart för svenska företag. Genom att vara hållbara visar företagen inte bara sitt samhällsansvar utan öppnar också dörrar till marknader och investeringar. Det är både en moralisk plikt och en strategisk möjlighet.

Endast 30% av den el vi använder i Västsverige produceras lokalt, ett reellt problem då vi redan år 2030 förväntas fördubbla vår elanvändning. Detta samtidigt som den alltmer begränsade elförsörjningen från norra Sverige blir mer akut.

Världen ställer om, och som samhällsledare är det vår skyldighet att skapa rätt förutsättningar för företag att anpassa sig till den nya verkligheten. Annars riskerar vi att förlora företag och investeringar till länder som erbjuder mer gynnsamma förhållanden. Vi har redan hört från företag vars partners i Europa tvekar kring framtida affärer, då Sverige som ett grönt föredöme börjat ifrågasättas. Det går inte att vänta på framtida tekniska lösningar - åtgärder behöver vidtas nu. Kulturkriget mellan politiska partier, särskilt kring vindkraft och kärnkraft, utgör det allra största hindret för näringslivet att genomföra de nödvändiga förändringarna. Det nuvarande läget gynnar ingen, särskilt inte de som kan investera och bygga ut på marknadsmässiga villkor.

Därför är det lovande att samtliga 49 kommuner i Västra Götaland, tillsammans med regionen, nu har undertecknat en regional energiöverenskommelse. Detta markerar ett viktigt steg för att främja utvecklingen av lokal kraftproduktion och stärka elnätets kapacitet.

Vi ska alltid väga för och emot, men vi måste i högre grad säkerställa att nödvändiga projekt går framåt. Annars får inte industrin den kraft de behöver till 2030 och arbetstillfällen riskerar gå förlorade.

Framtiden för Västsverige hänger på vår gemensamma förmåga – näringsliv, myndigheter och politiken - att övervinna utmaningarna och skapa möjlighet för tillväxt. Det är dags att agera nu, med spadar i backen och fokus på en hållbar framtid.

Utbyggnaden av elnätet måste accelereras. Staten behöver säkerställa att stamnätet i Västsverige förstärks för att lösa kapacitetsbristen. Satsningar på vindkraft, både på land och hav, samt förenklad installation av solceller är avgörande. Investeringar i energigemenskaper, smarta lösningar för lagring och ökad användning av småskalig vattenkraft behövs. Begränsningarna på kärnkraft behöver justeras.

En brådskande åtgärd för att få fler att bidra är att vi får till ett fungerande ersättningssystem för markägare, närboende och kommuner. De förslag som presenterades i den statliga utredningen förra året som syftar till att ersätta närboende vid vindkraftsetablering bör skyndsamt genomföras. De värde som skapas lokalt ska i högre grad komma kommunerna och regionen till del.

En reform av miljöbalken är nödvändig för att bättre balansera både miljö- och klimathänsyn. För att ta hänsyn till försvarets intressen vid vindkraftsutbyggnad bör vi också införa villkorade tillstånd från Försvarsmakten, liknande systemet i Danmark.

Dessa åtgärder är centrala för att bygga en robust och hållbar energiinfrastruktur.

Rickard Nordin, riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson (C)
Cecilia Andersson, regionråd (C)
Gunilla Druve Jansson, kommunalråd Skara (C)
Emmyly Bönfors, kommunalråd Göteborgs Stad (C)
Bengt Hilmersson, kommunalråd Vårgårda (C)
Julia Färjhage, kommunalråd Lilla Edet (C)