Nära vård

Den vård som människor behöver regelbundet, ibland under längre perioder, ska finnas nära. Människor ska känna trygghet och veta att de får snabb och säker ambulanssjukvård oavsett tid på dygnet. Samtidigt ska människor känna en trygghet i att man tas omhand på de stora sjukhusen med högkvalitativa resurser när så krävs.

Centerpartiet i Västra Götaland vill

  • Säkra alla invånares rätt till en fast läkarkontakt vid sin vårdcentral
  • Införa fler digitala tjänster för att förenkla patienternas kontakt med vården
  • Utveckla den mobila hemsjukvårdsläkarfunktionen för äldre och sköra patienter där läkare från vårdcentralen och kommunens sjuksköterskor arbetar tillsammans
  • Utveckla arbetssättet med samverkande sjukvård mellan vårdcentral, 1177 vårdguiden på telefon, kommunal hälso- och sjukvård, ambulans, MÄVA, hemtjänst, SOS-alarm och jourcentral.
  • Att vårdsamordnare för personer med stora vårdbehov och som är i behov av samordning av vård vid olika vårdinrättningar primärt bör finnas inom primärvården.
  • Utveckla hemmonitorering/självmonitorering inom fler områden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.