Hälso - och sjukvård

Invånarantalet i Västra Götaland ökar och vårdens resurser ska räcka till fler. Den äldre befolkningen där vårdbehovet är som störst lever längre och andelen invånare i arbetsför ålder minskar. Människor har också högre krav och förväntningar på vården. De givna förutsättningarna sätter stor press på hälso- och sjukvården.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Allt fler människor, såväl unga som äldre har ångest, oro och andra psykiska besvär. Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och mäns våld mot kvinnor är en av våra största jämställdhetsfrågor. Ingen ska behöva vara rädd för någon som man är eller har varit tillsammans med.

För att möta framtida behov av hälso- och sjukvård behöver vi ställa om. Det handlar inte om att spara pengar utan om att använda de resurser vi har på bästa sätt. Utgångspunkten för Centerpartiets hälso- och sjukvårdspolitik är att vård och omsorg ska ges solidariskt och efter behov.

För att skapa trygghet och kontinuitet för patienten behöver vi förändra vårdens arbetssätt och jobba mer över organisations- och specialitetsgränser. En del omställningsarbete pågår sedan länge, annat har nyss påbörjats och några väntar på att få starta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.